»ç¿ë·® Åë°è: gbstyle.interhosting.kr

Åë°è ±â°£: June 2018
ÃÖÁ¾ °»½ÅÀÏ 09- 1월-2019 11:37 KST

[ÀϺ° Åë°è] [½Ã°£´ëº° Åë°è] [URL] [Entry] [Exit] [»çÀÌÆ®] [·¹ÆÛ·²] [Search] [¿¡ÀÌÀüÆ®] [Locations]

¿ùº° Åë°è June 2018
ÃÑ È÷Æ®¼ö 102883
ÃÑ ÆÄÀϼö 101430
Àüü Pages 91
Àüü Visits 68
Total kB Files 49102188
Total kB In 0
Total kB Out 0
ÃÑ °³º° »çÀÌÆ® 6761
ÃÑ °³º° URL 3288
ÃÑ °³º° ·¹ÆÛ·² 11841
ÃÑ °³º° ¿¡ÀÌÀüÆ® 1438
. Æò±Õ Max
Hits per Hour 857 2980
Hits per Day 20576 31984
Files per Day 20286 31386
Pages per Day 18 30
Visits per Day 13 21
kB Files per Day 9820438 14427664
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
ÀÀ´ä Äڵ庰 È÷Æ®¼ö
Code 200 - OK 101430
Code 206 - Partial Content 101
Code 304 - Not Modified 1037
Code 404 - Not Found 315

Daily usage for June 2018

ÀϺ° Åë°è June 2018
ÀÏ Hits Files Pages Visits »çÀÌÆ® kB F kB In kB Out
26 11319 11.00% 11094 10.94% 8 8.79% 7 10.29% 1098 16.24% 4706985 9.59% 0 12.67% 0 0.00%
27 31984 31.09% 31386 30.94% 29 31.87% 17 25.00% 1685 24.92% 14427664 29.38% 0 46.00% 0 0.00%
28 22345 21.72% 22001 21.69% 30 32.97% 21 30.88% 1644 24.32% 12084160 24.61% 0 21.33% 0 0.00%
29 12737 12.38% 12590 12.41% 9 9.89% 9 13.24% 1395 20.63% 6200399 12.63% 0 20.00% 0 0.00%
30 24498 23.81% 24359 24.02% 15 16.48% 14 20.59% 1474 21.80% 11682980 23.79% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2018

½Ã°£´ëº° Åë°è June 2018
½Ã°£ Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü
0 810 4050 3.94% 798 3991 3.93% 1 6 6.59% 325548 1627740 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 737 3685 3.58% 734 3670 3.62% 0 1 1.10% 287077 1435383 2.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 731 3655 3.55% 723 3617 3.57% 0 1 1.10% 269156 1345780 2.74% 0 0 12.00% 0 0 0.00%
3 774 3871 3.76% 771 3859 3.80% 0 4 4.40% 275709 1378545 2.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 503 2515 2.44% 499 2499 2.46% 0 2 2.20% 192750 963749 1.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1498 7491 7.28% 1495 7476 7.37% 0 4 4.40% 932198 4660990 9.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1369 6849 6.66% 1368 6844 6.75% 0 1 1.10% 1060760 5303799 10.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1077 5387 5.24% 1076 5382 5.31% 0 2 2.20% 650117 3250585 6.62% 0 0 21.33% 0 0 0.00%
8 1224 6122 5.95% 1211 6056 5.97% 1 5 5.49% 661773 3308867 6.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 579 2895 2.81% 512 2563 2.53% 0 2 2.20% 212032 1060161 2.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 354 1773 1.72% 347 1736 1.71% 0 0 0.00% 197579 987897 2.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 481 2408 2.34% 465 2326 2.29% 0 4 4.40% 234699 1173493 2.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 660 3300 3.21% 645 3227 3.18% 0 1 1.10% 300952 1504758 3.06% 0 0 50.00% 0 0 0.00%
13 885 4428 4.30% 862 4314 4.25% 2 12 13.19% 382536 1912678 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 722 3613 3.51% 708 3543 3.49% 1 7 7.69% 335816 1679082 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1051 5258 5.11% 1035 5179 5.11% 0 3 3.30% 457137 2285686 4.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1012 5060 4.92% 1002 5014 4.94% 0 1 1.10% 450907 2254537 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 774 3870 3.76% 762 3813 3.76% 0 2 2.20% 351304 1756519 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1001 5009 4.87% 983 4918 4.85% 1 7 7.69% 421366 2106832 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1216 6083 5.91% 1207 6038 5.95% 1 9 9.89% 399463 1997315 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 755 3779 3.67% 748 3744 3.69% 0 3 3.30% 340192 1700961 3.46% 0 0 4.67% 0 0 0.00%
21 565 2827 2.75% 554 2770 2.73% 0 2 2.20% 269855 1349275 2.75% 0 0 8.00% 0 0 0.00%
22 646 3232 3.14% 633 3168 3.12% 1 9 9.89% 311693 1558466 3.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1144 5723 5.56% 1136 5683 5.60% 0 3 3.30% 499818 2499091 5.09% 0 0 4.00% 0 0 0.00%

ȗˤ 30 / 3288 URL
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 15 0.01% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
2 15 0.01% 8280 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
3 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-3585-1.html
4 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1686.html
5 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1899.html
6 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2193-1.html
7 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2194-1.html
8 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2742.html
9 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-3584-1.html
10 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-4005.html
11 2 0.00% 1104 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/lotte.swf
12 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-0573.html
13 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-0574.html
14 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-0575.html
15 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-0576.html
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1431.html
17 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1568e.html
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1570e.html
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1572e.html
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1573a.html
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1577.html
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1577e.html
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1736.html
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1737.html
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1933.html
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2045.html
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2174.html
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/EM002.html
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/EM009.html
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/EM010.html

ȗˤ 10 / 3288 URL By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 15 0.01% 8280 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
2 2 0.00% 1104 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/lotte.swf
3 15 0.01% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
4 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-3585-1.html
5 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2685.html
6 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2729.html
7 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2734.html
8 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2795.html
9 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2799.html
10 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2574.html

ȗˤ 10 / 39 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15 0.01% 12 20.69% /
2 3 0.00% 3 5.17% /T/JE-3585-1.html
3 2 0.00% 2 3.45% /T/DK-1686.html
4 2 0.00% 2 3.45% /T/DK-1899.html
5 2 0.00% 2 3.45% /T/DK-2193-1.html
6 2 0.00% 2 3.45% /T/DK-2194-1.html
7 2 0.00% 2 3.45% /T/JE-2742.html
8 2 0.00% 2 3.45% /T/SD-4005.html
9 1 0.00% 1 1.72% /T/DK-0575.html
10 1 0.00% 1 1.72% /T/DK-1568e.html

ȗˤ 10 / 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15 0.01% 3 14.29% /
2 2 0.00% 2 9.52% /T/DK-2194-1.html
3 2 0.00% 1 4.76% /T/DK-1686.html
4 1 0.00% 1 4.76% /T/DK-2045.html
5 1 0.00% 1 4.76% /T/DK-2174.html
6 2 0.00% 1 4.76% /T/DK-2193-1.html
7 1 0.00% 1 4.76% /T/EM012.html
8 1 0.00% 1 4.76% /T/JE-2470.html
9 1 0.00% 1 4.76% /T/JE-2474.html
10 1 0.00% 1 4.76% /T/JE-2733.html

»óÀ§ 30 / 6761 »çÀÌÆ®
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 18896 18.37% 18889 18.62% 13156960 26.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 110.15.200.77
2 16577 16.11% 16562 16.33% 3374260 6.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 117.52.15.148
3 15523 15.09% 15500 15.28% 3076516 6.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 183.111.133.214
4 3856 3.75% 3841 3.79% 2129289 4.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 125.209.251.221
5 3071 2.98% 3059 3.02% 1577168 3.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 125.209.251.215
6 2121 2.06% 2107 2.08% 1133813 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.193
7 1793 1.74% 1778 1.75% 984018 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.212
8 1571 1.53% 1569 1.55% 802220 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.216
9 1559 1.52% 1555 1.53% 907121 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.217
10 1438 1.40% 1438 1.42% 789579 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.78.59.16
11 1360 1.32% 1359 1.34% 705764 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.200
12 1056 1.03% 1055 1.04% 316946 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.247.220.2
13 1031 1.00% 1026 1.01% 549605 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.207
14 950 0.92% 940 0.93% 499537 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.202
15 947 0.92% 938 0.92% 518008 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.219
16 946 0.92% 944 0.93% 531679 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 125.209.251.194
17 711 0.69% 711 0.70% 386204 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.206
18 668 0.65% 668 0.66% 412743 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.147
19 665 0.65% 664 0.65% 385467 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.196
20 645 0.63% 645 0.64% 421434 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.150
21 640 0.62% 640 0.63% 306757 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.199
22 638 0.62% 638 0.63% 397364 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.146
23 634 0.62% 634 0.63% 393647 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.145
24 603 0.59% 603 0.59% 362892 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.149
25 579 0.56% 579 0.57% 385592 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.148
26 578 0.56% 578 0.57% 334247 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220.127.77.6
27 491 0.48% 491 0.48% 258966 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.197
28 445 0.43% 444 0.44% 286610 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.227.243.126
29 315 0.31% 11 0.01% 7159 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 121.165.184.239
30 306 0.30% 306 0.30% 152601 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.213

»óÀ§ 10 / 6761 »çÀÌÆ® By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 18896 18.37% 18889 18.62% 13156960 26.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 110.15.200.77
2 16577 16.11% 16562 16.33% 3374260 6.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 117.52.15.148
3 15523 15.09% 15500 15.28% 3076516 6.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 183.111.133.214
4 3856 3.75% 3841 3.79% 2129289 4.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 125.209.251.221
5 3071 2.98% 3059 3.02% 1577168 3.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 125.209.251.215
6 2121 2.06% 2107 2.08% 1133813 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.193
7 1793 1.74% 1778 1.75% 984018 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.212
8 1559 1.52% 1555 1.53% 907121 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.217
9 1571 1.53% 1569 1.55% 802220 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.216
10 1438 1.40% 1438 1.42% 789579 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.78.59.16

»óÀ§ 30 / 11841 ·¹ÆÛ·²
# Hits ·¹ÆÛ·²
1 54264 52.74% - (Direct Request)
2 3767 3.66% http://soffice.11st.co.kr/jsp/product/information/sellProductDesc4HtmltoImg.jsp
3 2353 2.29% http://m.gsshop.com/prd/prd.gs
4 1310 1.27% http://item.gmarket.co.kr/Item/ItemDetail
5 1230 1.20% http://mitem.auction.co.kr/ItemDescription
6 1179 1.15% http://m.shop.interpark.com/product/content_iframe.html
7 1095 1.06% http://www.styledome.co.kr/product/detail.html
8 1058 1.03% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
9 984 0.96% http://mitem.gmarket.co.kr/ItemDetail/Index
10 948 0.92% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
11 795 0.77% http://www.ownerclan.com/V2/product/view.php
12 551 0.54% http://item2.gmarket.co.kr/Item/detailview/ItemDetail1.aspx
13 508 0.49% http://shopping.interpark.com/product/productDtl.euc
14 469 0.46% http://mitem.gmarket.co.kr/Item
15 422 0.41% http://mitem.auction.co.kr/vip
16 404 0.39% http://m.lotte.com/product/webview/product_detail_info.do
17 333 0.32% http://domeggook.com/5941116
18 299 0.29% http://www.ohyamall.com/m2/goods/view.php
19 278 0.27% http://www.nhmarket.kr/goods/content_mobile.asp
20 246 0.24% http://www.playauto.co.kr/_omp2/FCKeditor/editor/fckeditor.html
21 232 0.23% http://domeggook.com/6792384
22 224 0.22% http://www.lotte.com/goods/viewGoodsDetail.lotte
23 197 0.19% http://m.halfclub.com/Shop/DetailProductZoom.aspx
24 181 0.18% http://www.gsshop.com/mi15/prd/prdImgDesc.gs
25 164 0.16% http://itempage3.auction.co.kr/DetailMobilePreview/ExplainViewForMobilePreView.aspx
26 143 0.14% http://m.papasuper.co.kr/goods/goods_view.php
27 128 0.12% http://www.halfclub.com/Detail/Ifm_PrdContent
28 126 0.12% http://m.11st.co.kr/MW/Product/productDetailPopup.tmall
29 125 0.12% http://mitem.auction.co.kr/Vip
30 117 0.11% http://styledome.co.kr/product/detail.html

»óÀ§ 15 / 1438 ¿¡ÀÌÀüÆ®
# Hits ¿¡ÀÌÀüÆ®
1 22877 22.24% Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/2.1.1 Safari/538.1
2 18896 18.37% Java/1.7.0_111
3 11562 11.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.
4 3767 3.66% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/534.34
5 1729 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1438 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.37 Safari/537.36
7 1343 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 1099 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 1056 1.03% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_121)
10 1022 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
11 877 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 622 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1207.1 Safari/537.1
13 556 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 445 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
15 441 0.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-N950N Build/R16NW; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/67.0.3

Usage by Location for June 2018

ȗˤ 22 / 22 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 54970 53.43% 53913 53.15% 28559619 58.16% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
2 45902 44.62% 45642 45.00% 19398787 39.51% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 1632 1.59% 1611 1.59% 878247 1.79% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 151 0.15% 151 0.15% 92093 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Japan
5 105 0.10% 105 0.10% 68831 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
6 22 0.02% 21 0.02% 23414 0.05% 0 0.00% 0 0.00% China
7 21 0.02% 21 0.02% 22694 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
8 16 0.02% 6 0.01% 2235 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
9 15 0.01% 15 0.01% 19534 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
10 10 0.01% 7 0.01% 2173 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
11 8 0.01% 8 0.01% 6124 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australia
12 6 0.01% 6 0.01% 8916 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
13 5 0.00% 5 0.00% 4260 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Canada
14 4 0.00% 4 0.00% 4365 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
15 4 0.00% 4 0.00% 1241 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
16 3 0.00% 3 0.00% 2853 0.01% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand (Aotearoa)
17 3 0.00% 3 0.00% 909 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
18 2 0.00% 2 0.00% 2081 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
19 1 0.00% 1 0.00% 804 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Austria
20 1 0.00% 1 0.00% 917 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
21 1 0.00% 1 0.00% 772 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
22 1 0.00% 1 0.00% 1317 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Macau


Generated by Webalizer Version 2.01