»ç¿ë·® Åë°è: gbstyle.interhosting.kr

Åë°è ±â°£: August 2018
ÃÖÁ¾ °»½ÅÀÏ 09- 1월-2019 11:38 KST

[ÀϺ° Åë°è] [½Ã°£´ëº° Åë°è] [URL] [Entry] [Exit] [»çÀÌÆ®] [·¹ÆÛ·²] [Search] [¿¡ÀÌÀüÆ®] [Locations]

¿ùº° Åë°è August 2018
ÃÑ È÷Æ®¼ö 575385
ÃÑ ÆÄÀϼö 566741
Àüü Pages 1266
Àüü Visits 1003
Total kB Files 298211566
Total kB In 0
Total kB Out 0
ÃÑ °³º° »çÀÌÆ® 30081
ÃÑ °³º° URL 4776
ÃÑ °³º° ·¹ÆÛ·² 49404
ÃÑ °³º° ¿¡ÀÌÀüÆ® 3878
. Æò±Õ Max
Hits per Hour 773 7889
Hits per Day 18560 31698
Files per Day 18281 31196
Pages per Day 40 82
Visits per Day 32 50
kB Files per Day 9619728 16455188
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
ÀÀ´ä Äڵ庰 È÷Æ®¼ö
Code 200 - OK 566741
Code 206 - Partial Content 620
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 5879
Code 404 - Not Found 2134
Code 405 - Method Not Allowed 7

Daily usage for August 2018

ÀϺ° Åë°è August 2018
ÀÏ Hits Files Pages Visits »çÀÌÆ® kB F kB In kB Out
1 16592 2.88% 16372 2.89% 60 4.74% 43 4.29% 1434 4.77% 9765644 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
2 16666 2.90% 16448 2.90% 82 6.48% 50 4.99% 1365 4.54% 9599931 3.22% 0 0.00% 0 0.00%
3 23167 4.03% 22988 4.06% 35 2.76% 26 2.59% 1233 4.10% 12222776 4.10% 0 0.00% 0 0.00%
4 18009 3.13% 17706 3.12% 40 3.16% 36 3.59% 1151 3.83% 9818433 3.29% 0 0.00% 0 0.00%
5 10031 1.74% 9818 1.73% 35 2.76% 32 3.19% 1183 3.93% 5758040 1.93% 0 3.05% 0 0.00%
6 13709 2.38% 13485 2.38% 50 3.95% 43 4.29% 1401 4.66% 6499552 2.18% 0 21.32% 0 0.00%
7 24905 4.33% 23880 4.21% 43 3.40% 36 3.59% 1753 5.83% 13264707 4.45% 0 7.11% 0 0.00%
8 23989 4.17% 23682 4.18% 34 2.69% 32 3.19% 1414 4.70% 13070450 4.38% 0 0.00% 0 0.00%
9 31698 5.51% 31196 5.50% 45 3.55% 32 3.19% 1301 4.32% 16455188 5.52% 0 3.55% 0 0.00%
10 30158 5.24% 29854 5.27% 30 2.37% 29 2.89% 1171 3.89% 15146467 5.08% 0 0.00% 0 0.00%
11 20813 3.62% 20656 3.64% 44 3.48% 29 2.89% 1146 3.81% 11872771 3.98% 0 3.05% 0 0.00%
12 10657 1.85% 10538 1.86% 42 3.32% 28 2.79% 1155 3.84% 6001792 2.01% 0 4.06% 0 0.00%
13 16939 2.94% 16432 2.90% 29 2.29% 27 2.69% 1288 4.28% 10053606 3.37% 0 0.00% 0 0.00%
14 17910 3.11% 17670 3.12% 40 3.16% 31 3.09% 1371 4.56% 10064486 3.37% 0 3.55% 0 0.00%
15 15135 2.63% 14971 2.64% 32 2.53% 32 3.19% 1217 4.05% 9233412 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
16 20376 3.54% 20185 3.56% 30 2.37% 26 2.59% 1197 3.98% 12025650 4.03% 0 10.15% 0 0.00%
17 17395 3.02% 17187 3.03% 36 2.84% 31 3.09% 1056 3.51% 10747890 3.60% 0 0.00% 0 0.00%
18 27749 4.82% 27639 4.88% 23 1.82% 21 2.09% 978 3.25% 15557594 5.22% 0 0.00% 0 0.00%
19 15528 2.70% 15402 2.72% 44 3.48% 35 3.49% 1140 3.79% 8828300 2.96% 0 3.05% 0 0.00%
20 14940 2.60% 14693 2.59% 31 2.45% 27 2.69% 1135 3.77% 6137182 2.06% 0 6.60% 0 0.00%
21 15285 2.66% 15021 2.65% 31 2.45% 28 2.79% 1190 3.96% 7673347 2.57% 0 4.06% 0 0.00%
22 18257 3.17% 18061 3.19% 31 2.45% 25 2.49% 1089 3.62% 7025300 2.36% 0 0.00% 0 0.00%
23 26765 4.65% 26558 4.69% 35 2.76% 24 2.39% 1115 3.71% 13358452 4.48% 0 12.18% 0 0.00%
24 16377 2.85% 16211 2.86% 41 3.24% 31 3.09% 1010 3.36% 6977676 2.34% 0 3.05% 0 0.00%
25 15745 2.74% 15625 2.76% 40 3.16% 33 3.29% 1017 3.38% 7114489 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
26 14040 2.44% 13170 2.32% 34 2.69% 32 3.19% 1067 3.55% 6660037 2.23% 0 15.23% 0 0.00%
27 11751 2.04% 11615 2.05% 49 3.87% 43 4.29% 1154 3.84% 4290952 1.44% 0 0.00% 0 0.00%
28 17535 3.05% 17263 3.05% 48 3.79% 40 3.99% 1102 3.66% 7655422 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
29 14263 2.48% 14044 2.48% 55 4.34% 37 3.69% 1138 3.78% 6763669 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
30 25478 4.43% 25110 4.43% 67 5.29% 45 4.49% 1073 3.57% 12767233 4.28% 0 0.00% 0 0.00%
31 13523 2.35% 13261 2.34% 30 2.37% 22 2.19% 1019 3.39% 5801119 1.95% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2018

½Ã°£´ëº° Åë°è August 2018
½Ã°£ Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü
0 790 24494 4.26% 773 23979 4.23% 2 89 7.03% 335855 10411506 3.49% 0 0 33.50% 0 0 0.00%
1 643 19943 3.47% 636 19732 3.48% 2 62 4.90% 294441 9127661 3.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 396 12289 2.14% 393 12197 2.15% 1 52 4.11% 177364 5498296 1.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 304 9425 1.64% 300 9316 1.64% 1 39 3.08% 146175 4531429 1.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 308 9548 1.66% 306 9504 1.68% 0 30 2.37% 146752 4549311 1.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1831 56787 9.87% 1829 56716 10.01% 1 36 2.84% 1158626 35917396 12.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1202 37283 6.48% 1200 37216 6.57% 1 33 2.61% 1026208 31812446 10.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1257 38972 6.77% 1252 38830 6.85% 1 41 3.24% 756669 23456732 7.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 644 19969 3.47% 638 19785 3.49% 1 59 4.66% 273410 8475698 2.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 528 16389 2.85% 516 16026 2.83% 1 56 4.42% 242995 7532840 2.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 549 17038 2.96% 531 16466 2.91% 1 59 4.66% 261979 8121363 2.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 675 20927 3.64% 650 20159 3.56% 1 40 3.16% 321382 9962853 3.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1453 45071 7.83% 1430 44352 7.83% 1 48 3.79% 714375 22145610 7.43% 0 0 3.05% 0 0 0.00%
13 651 20202 3.51% 637 19762 3.49% 1 43 3.40% 312333 9682308 3.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 828 25685 4.46% 803 24922 4.40% 1 44 3.48% 379990 11779679 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 855 26514 4.61% 823 25541 4.51% 1 45 3.55% 394444 12227771 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 782 24252 4.21% 762 23634 4.17% 1 46 3.63% 357368 11078420 3.71% 0 0 13.20% 0 0 0.00%
17 658 20409 3.55% 642 19918 3.51% 1 46 3.63% 301697 9352598 3.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 747 23161 4.03% 737 22847 4.03% 2 62 4.90% 356155 11040820 3.70% 0 0 4.06% 0 0 0.00%
19 686 21287 3.70% 676 20968 3.70% 1 49 3.87% 344537 10680632 3.58% 0 0 18.27% 0 0 0.00%
20 600 18619 3.24% 592 18376 3.24% 2 68 5.37% 300403 9312478 3.12% 0 0 14.21% 0 0 0.00%
21 781 24227 4.21% 774 24001 4.23% 1 54 4.27% 332348 10302779 3.45% 0 0 7.61% 0 0 0.00%
22 612 18986 3.30% 605 18781 3.31% 2 66 5.21% 309883 9606363 3.22% 0 0 3.05% 0 0 0.00%
23 771 23908 4.16% 764 23713 4.18% 3 99 7.82% 374341 11604577 3.89% 0 0 3.05% 0 0 0.00%

ȗˤ 30 / 4776 URL
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 163 0.03% 151 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
2 75 0.01% 38641 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
3 19 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2174.html
4 17 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1652.html
5 15 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2925-1.html
6 14 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1899.html
7 14 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1933.html
8 14 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-3347-1.html
9 13 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-3585-1.html
10 13 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-3682-1.html
11 12 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1686.html
12 12 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2470.html
13 12 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2474.html
14 11 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1431.html
15 11 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2043.html
16 11 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2924-1.html
17 11 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2929.html
18 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1737.html
19 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2723.html
20 10 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2904-1.html
21 10 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2905-1.html
22 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2926-1.html
23 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-3732-1.html
24 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/EM005.html
25 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/EM014.html
26 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2473.html
27 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2898-1.html
28 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2906-1.html
29 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2923-1.html
30 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1573a.html

ȗˤ 10 / 4776 URL By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 75 0.01% 38641 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
2 7 0.00% 3313 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/lotte.swf
3 3 0.00% 1427 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/M2_034.swf
4 163 0.03% 151 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
5 19 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2174.html
6 17 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1652.html
7 15 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2925-1.html
8 11 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1431.html
9 14 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1899.html
10 14 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1933.html

ȗˤ 10 / 211 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 163 0.03% 151 18.78% /
2 19 0.00% 19 2.36% /T/DK-2174.html
3 17 0.00% 16 1.99% /T/DK-1652.html
4 15 0.00% 15 1.87% /T/JE-2925-1.html
5 14 0.00% 13 1.62% /T/DK-1933.html
6 13 0.00% 13 1.62% /T/SD-3682-1.html
7 12 0.00% 11 1.37% /T/DK-1686.html
8 14 0.00% 11 1.37% /T/DK-1899.html
9 12 0.00% 11 1.37% /T/JE-2470.html
10 12 0.00% 11 1.37% /T/JE-2474.html

ȗˤ 10 / 115 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 163 0.03% 72 24.24% /
2 14 0.00% 7 2.36% /T/DK-1933.html
3 11 0.00% 6 2.02% /T/JE-2924-1.html
4 11 0.00% 6 2.02% /T/JE-2929.html
5 19 0.00% 5 1.68% /T/DK-2174.html
6 9 0.00% 5 1.68% /T/JE-2898-1.html
7 10 0.00% 5 1.68% /T/JE-2905-1.html
8 15 0.00% 5 1.68% /T/JE-2925-1.html
9 17 0.00% 4 1.35% /T/DK-1652.html
10 6 0.00% 4 1.35% /T/DK-2194-1.html

»óÀ§ 30 / 30081 »çÀÌÆ®
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 115422 20.06% 115386 20.36% 82152521 27.55% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.80% 110.15.200.77
2 58216 10.12% 58126 10.26% 11480898 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.60% 117.52.15.148
3 54043 9.39% 53915 9.51% 10857416 3.64% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.60% 183.111.133.214
4 14961 2.60% 14808 2.61% 8465177 2.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.243.105.21
5 14606 2.54% 14332 2.53% 8402840 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.78.59.16
6 10794 1.88% 10743 1.90% 2068679 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.50% 117.52.46.106
7 8799 1.53% 8783 1.55% 4576017 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.30% 125.209.251.217
8 6272 1.09% 6264 1.11% 3310233 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 125.209.251.220
9 6256 1.09% 6239 1.10% 3364374 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 125.209.251.216
10 5574 0.97% 5564 0.98% 2958269 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.20% 125.209.251.203
11 5400 0.94% 5389 0.95% 2992235 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.195
12 5222 0.91% 5212 0.92% 3081778 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.148
13 5188 0.90% 5182 0.91% 2988599 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.146
14 5014 0.87% 5004 0.88% 2890050 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.149
15 5012 0.87% 5006 0.88% 2963244 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 113.217.250.145
16 4988 0.87% 4982 0.88% 2654951 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 125.209.251.213
17 4747 0.83% 4744 0.84% 2854845 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.147
18 4495 0.78% 4488 0.79% 2393024 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.20% 125.209.251.194
19 4217 0.73% 4205 0.74% 2540862 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 113.217.250.150
20 4084 0.71% 4075 0.72% 2234988 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.30% 125.209.251.198
21 4041 0.70% 4035 0.71% 2158739 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.208
22 4025 0.70% 4019 0.71% 2138525 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.211
23 3984 0.69% 3980 0.70% 2179216 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.222
24 3954 0.69% 3951 0.70% 2050123 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.215
25 3902 0.68% 3891 0.69% 2101749 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.30% 125.209.251.207
26 3470 0.60% 3462 0.61% 1817568 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.30% 125.209.251.200
27 3311 0.58% 3305 0.58% 1833634 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.40% 125.209.251.209
28 3275 0.57% 3270 0.58% 1707845 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 125.209.251.221
29 3238 0.56% 3230 0.57% 1693539 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.214
30 2737 0.48% 2730 0.48% 1476601 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.40% 125.209.251.201

»óÀ§ 10 / 30081 »çÀÌÆ® By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 115422 20.06% 115386 20.36% 82152521 27.55% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.80% 110.15.200.77
2 58216 10.12% 58126 10.26% 11480898 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.60% 117.52.15.148
3 54043 9.39% 53915 9.51% 10857416 3.64% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.60% 183.111.133.214
4 14961 2.60% 14808 2.61% 8465177 2.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.243.105.21
5 14606 2.54% 14332 2.53% 8402840 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.78.59.16
6 8799 1.53% 8783 1.55% 4576017 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.30% 125.209.251.217
7 6256 1.09% 6239 1.10% 3364374 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 125.209.251.216
8 6272 1.09% 6264 1.11% 3310233 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 125.209.251.220
9 5222 0.91% 5212 0.92% 3081778 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.148
10 5400 0.94% 5389 0.95% 2992235 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.195

»óÀ§ 30 / 49404 ·¹ÆÛ·²
# Hits ·¹ÆÛ·²
1 269016 46.75% - (Direct Request)
2 86022 14.95% http://soffice.11st.co.kr/jsp/product/information/sellProductDesc4HtmltoImg.jsp
3 25229 4.38% http://www.styledome.co.kr/product/detail.html
4 7352 1.28% http://m.gsshop.com/prd/prd.gs
5 5691 0.99% http://mitem.gmarket.co.kr/ItemDetail/Index
6 4941 0.86% http://mitem.auction.co.kr/ItemDescription
7 4496 0.78% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
8 4459 0.77% http://m.shop.interpark.com/product/content_iframe.html
9 4353 0.76% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
10 4159 0.72% http://item.gmarket.co.kr/Item/ItemDetail
11 3462 0.60% http://item2.gmarket.co.kr/Item/detailview/ItemDetail1.aspx
12 2653 0.46% http://www.nhmarket.kr/goods/content_mobile.asp
13 2161 0.38% http://mitem.auction.co.kr/vip
14 1944 0.34% http://mitem.gmarket.co.kr/Item
15 1859 0.32% http://m.gsshop.com/deal/deal.gs
16 1784 0.31% http://m.lotte.com/product/webview/product_detail_info.do
17 1660 0.29% http://www.ownerclan.com/V2/product/view.php
18 1471 0.26% http://shopping.interpark.com/product/productDtl.euc
19 1133 0.20% http://a.shopling.co.kr/prod/prodPreview.phtml
20 1098 0.19% http://m.lotteimall.com/goods/getProductDescAjax.lotte
21 1027 0.18% http://domeggook.com/6792384
22 907 0.16% http://m.halfclub.com/Shop/DetailProductZoom.aspx
23 863 0.15% http://styledome.co.kr/product/detail.html
24 820 0.14% http://www.gsshop.com/mi15/prd/prdImgDesc.gs
25 739 0.13% http://www.lotte.com/goods/viewGoodsDetail.lotte
26 669 0.12% http://www.akmall.com/goods/GoodsDetailContent.do
27 652 0.11% http://m.papasuper.co.kr/goods/goods_view.php
28 641 0.11% http://domeggook.com/5941116
29 636 0.11% http://mitem.auction.co.kr/Vip
30 616 0.11% http://m.lotte.com/product/m/product_view.do

»óÀ§ 15 / 3878 ¿¡ÀÌÀüÆ®
# Hits ¿¡ÀÌÀüÆ®
1 115422 20.06% Java/1.7.0_111
2 100415 17.45% Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/2.1.1 Safari/538.1
3 56622 9.84% Mozilla/5.0 (X11; N; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/534.34
4 43234 7.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.
5 29400 5.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/534.34
6 21696 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 14686 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.37 Safari/537.36
8 10508 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 5903 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 4372 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
11 3509 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1207.1 Safari/537.1
12 3422 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 2912 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 2416 0.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
15 2217 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Location for August 2018

ȗˤ 30 / 45 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 294316 51.15% 288803 50.96% 166353168 55.78% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
2 205959 35.79% 204147 36.02% 89711666 30.08% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 57003 9.91% 56918 10.04% 32026096 10.74% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
4 16529 2.87% 16049 2.83% 9113260 3.06% 0 0.00% 0 0.00% United States
5 283 0.05% 278 0.05% 199635 0.07% 0 0.00% 0 0.00% China
6 229 0.04% 227 0.04% 196575 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
7 193 0.03% 103 0.02% 57272 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
8 121 0.02% 117 0.02% 89930 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Japan
9 104 0.02% 104 0.02% 66236 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Canada
10 88 0.02% 85 0.01% 61177 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Australia
11 86 0.01% 85 0.01% 95567 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
12 53 0.01% 48 0.01% 26936 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
13 49 0.01% 49 0.01% 26557 0.01% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand (Aotearoa)
14 43 0.01% 43 0.01% 16613 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italy
15 36 0.01% 36 0.01% 26242 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
16 34 0.01% 34 0.01% 6647 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
17 34 0.01% 34 0.01% 19789 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Poland
18 32 0.01% 24 0.00% 6024 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
19 28 0.00% 25 0.00% 13294 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
20 23 0.00% 23 0.00% 10615 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
21 21 0.00% 20 0.00% 16124 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
22 17 0.00% 17 0.00% 17374 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
23 17 0.00% 13 0.00% 1129 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
24 16 0.00% 14 0.00% 7361 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
25 7 0.00% 7 0.00% 2562 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
26 7 0.00% 7 0.00% 7608 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Macau
27 6 0.00% 6 0.00% 4672 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sri Lanka
28 6 0.00% 6 0.00% 3083 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania
29 5 0.00% 5 0.00% 3613 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bahrain
30 5 0.00% 5 0.00% 4906 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabia


Generated by Webalizer Version 2.01