»ç¿ë·® Åë°è: gbstyle.interhosting.kr

Åë°è ±â°£: September 2018
ÃÖÁ¾ °»½ÅÀÏ 09- 1월-2019 11:38 KST

[ÀϺ° Åë°è] [½Ã°£´ëº° Åë°è] [URL] [Entry] [Exit] [»çÀÌÆ®] [·¹ÆÛ·²] [Search] [¿¡ÀÌÀüÆ®] [Locations]

¿ùº° Åë°è September 2018
ÃÑ È÷Æ®¼ö 795631
ÃÑ ÆÄÀϼö 786645
Àüü Pages 1100
Àüü Visits 840
Total kB Files 351849038
Total kB In 0
Total kB Out 0
ÃÑ °³º° »çÀÌÆ® 29283
ÃÑ °³º° URL 4945
ÃÑ °³º° ·¹ÆÛ·² 53957
ÃÑ °³º° ¿¡ÀÌÀüÆ® 3846
. Æò±Õ Max
Hits per Hour 1105 8170
Hits per Day 26521 43522
Files per Day 26221 43243
Pages per Day 36 93
Visits per Day 28 58
kB Files per Day 11728301 18962944
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
ÀÀ´ä Äڵ庰 È÷Æ®¼ö
Code 200 - OK 786645
Code 206 - Partial Content 514
Code 304 - Not Modified 5567
Code 404 - Not Found 2905

Daily usage for September 2018

ÀϺ° Åë°è September 2018
ÀÏ Hits Files Pages Visits »çÀÌÆ® kB F kB In kB Out
1 19987 2.51% 19599 2.49% 37 3.36% 34 4.05% 992 3.39% 10077375 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
2 13089 1.65% 12987 1.65% 43 3.91% 33 3.93% 1065 3.64% 7169524 2.04% 0 0.00% 0 0.00%
3 26165 3.29% 25847 3.29% 49 4.45% 41 4.88% 1213 4.14% 8977410 2.55% 0 0.00% 0 0.00%
4 21337 2.68% 21098 2.68% 22 2.00% 20 2.38% 1221 4.17% 9102973 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
5 28422 3.57% 28172 3.58% 31 2.82% 29 3.45% 1281 4.37% 11724225 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
6 35871 4.51% 35285 4.49% 53 4.82% 38 4.52% 1240 4.23% 13994429 3.98% 0 0.00% 0 0.00%
7 32805 4.12% 32532 4.14% 35 3.18% 29 3.45% 1182 4.04% 15071252 4.28% 0 0.00% 0 0.00%
8 21801 2.74% 21689 2.76% 59 5.36% 41 4.88% 1000 3.41% 9773476 2.78% 0 0.00% 0 0.00%
9 21510 2.70% 21363 2.72% 21 1.91% 21 2.50% 1176 4.02% 11320345 3.22% 0 0.00% 0 0.00%
10 31745 3.99% 31379 3.99% 93 8.45% 58 6.90% 1323 4.52% 14583127 4.14% 0 0.00% 0 0.00%
11 36645 4.61% 36244 4.61% 48 4.36% 40 4.76% 1322 4.51% 14904434 4.24% 0 0.00% 0 0.00%
12 31277 3.93% 30761 3.91% 62 5.64% 48 5.71% 1320 4.51% 11816478 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
13 32309 4.06% 31946 4.06% 47 4.27% 37 4.40% 1349 4.61% 14361519 4.08% 0 0.00% 0 0.00%
14 24593 3.09% 24311 3.09% 63 5.73% 45 5.36% 1190 4.06% 11041422 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
15 43522 5.47% 43243 5.50% 49 4.45% 40 4.76% 1094 3.74% 17675836 5.02% 0 0.00% 0 0.00%
16 28372 3.57% 27894 3.55% 23 2.09% 18 2.14% 1261 4.31% 9694829 2.76% 0 0.00% 0 0.00%
17 41878 5.26% 41477 5.27% 21 1.91% 18 2.14% 1293 4.42% 16124881 4.58% 0 0.00% 0 0.00%
18 33921 4.26% 33353 4.24% 26 2.36% 16 1.90% 1271 4.34% 18962944 5.39% 0 0.00% 0 0.00%
19 16293 2.05% 16111 2.05% 36 3.27% 28 3.33% 1191 4.07% 8314313 2.36% 0 0.00% 0 0.00%
20 27992 3.52% 27716 3.52% 18 1.64% 14 1.67% 1124 3.84% 15058756 4.28% 0 0.00% 0 0.00%
21 21148 2.66% 20821 2.65% 30 2.73% 19 2.26% 937 3.20% 7237228 2.06% 0 0.00% 0 0.00%
22 20111 2.53% 19928 2.53% 14 1.27% 14 1.67% 823 2.81% 11525312 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
23 20660 2.60% 20549 2.61% 18 1.64% 11 1.31% 792 2.70% 8077032 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
24 13986 1.76% 13886 1.77% 24 2.18% 22 2.62% 804 2.75% 8369150 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
25 15848 1.99% 15594 1.98% 30 2.73% 21 2.50% 1080 3.69% 8309531 2.36% 0 0.00% 0 0.00%
26 18187 2.29% 18004 2.29% 28 2.55% 20 2.38% 1445 4.93% 9393774 2.67% 0 0.00% 0 0.00%
27 34820 4.38% 34417 4.38% 27 2.45% 20 2.38% 1600 5.46% 12702120 3.61% 0 0.00% 0 0.00%
28 32639 4.10% 32206 4.09% 49 4.45% 28 3.33% 1549 5.29% 14632271 4.16% 0 0.00% 0 0.00%
29 28676 3.60% 28461 3.62% 21 1.91% 16 1.90% 1510 5.16% 10611155 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
30 20022 2.52% 19772 2.51% 23 2.09% 22 2.62% 1679 5.73% 11241915 3.20% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2018

½Ã°£´ëº° Åë°è September 2018
½Ã°£ Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü
0 1066 32005 4.02% 1060 31811 4.04% 2 64 5.82% 385471 11564121 3.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 572 17175 2.16% 567 17029 2.16% 1 58 5.27% 223080 6692409 1.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 605 18178 2.28% 601 18034 2.29% 1 32 2.91% 223827 6714809 1.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 558 16762 2.11% 556 16684 2.12% 2 61 5.55% 206306 6189167 1.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 514 15422 1.94% 507 15230 1.94% 1 34 3.09% 200844 6025321 1.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2158 64747 8.14% 2148 64455 8.19% 0 25 2.27% 1306327 39189802 11.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1534 46027 5.78% 1531 45956 5.84% 0 17 1.55% 1156190 34685692 9.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1474 44231 5.56% 1470 44112 5.61% 0 25 2.27% 842554 25276628 7.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1482 44485 5.59% 1473 44198 5.62% 2 66 6.00% 647632 19428967 5.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 897 26926 3.38% 886 26585 3.38% 1 40 3.64% 346210 10386287 2.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 896 26888 3.38% 875 26259 3.34% 1 41 3.73% 377514 11325409 3.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1025 30775 3.87% 1006 30185 3.84% 1 41 3.73% 401349 12040480 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1791 53754 6.76% 1771 53140 6.76% 1 49 4.45% 671106 20133177 5.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1388 41658 5.24% 1369 41074 5.22% 1 36 3.27% 520618 15618550 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1288 38643 4.86% 1271 38148 4.85% 2 64 5.82% 498362 14950850 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1401 42041 5.28% 1379 41379 5.26% 2 65 5.91% 520195 15605855 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1266 38005 4.78% 1240 37220 4.73% 1 54 4.91% 491626 14748786 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1098 32944 4.14% 1075 32267 4.10% 1 51 4.64% 448540 13456205 3.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1097 32915 4.14% 1082 32461 4.13% 1 49 4.45% 431442 12943254 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 822 24665 3.10% 810 24320 3.09% 1 41 3.73% 351974 10559227 3.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 886 26587 3.34% 874 26233 3.33% 1 50 4.55% 353437 10603108 3.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 913 27416 3.45% 900 27025 3.44% 1 32 2.91% 365001 10950030 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 881 26456 3.33% 872 26184 3.33% 1 56 5.09% 402638 12079151 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 897 26926 3.38% 888 26656 3.39% 1 49 4.45% 356059 10681755 3.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

ȗˤ 30 / 4945 URL
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 167 0.02% 182 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
2 68 0.01% 34777 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
3 39 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1571a.html
4 34 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1899.html
5 18 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2723.html
6 12 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1933.html
7 12 0.00% 6625 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/lotte.swf
8 11 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2472.html
9 11 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-4181.html
10 10 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2473.html
11 10 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2738.html
12 9 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2474.html
13 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2733.html
14 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1573a.html
15 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/EM005.html
16 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2730.html
17 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2924-1.html
18 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-3617-1.html
19 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-4005.html
20 7 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/EM014.html
21 7 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2728.html
22 7 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2923-1.html
23 7 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-3401-1.html
24 7 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-3733.html
25 6 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1932-1.html
26 6 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1981.html
27 6 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2043.html
28 6 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2045.html
29 6 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2469.html
30 6 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2902-1.html

ȗˤ 10 / 4945 URL By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 68 0.01% 34777 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
2 12 0.00% 6625 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/lotte.swf
3 1 0.00% 476 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/M2_034.swf
4 167 0.02% 182 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
5 39 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1571a.html
6 34 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1899.html
7 18 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2723.html
8 11 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2472.html
9 12 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1933.html
10 10 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2473.html

ȗˤ 10 / 199 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 167 0.02% 154 22.58% /
2 34 0.00% 24 3.52% /T/DK-1899.html
3 39 0.00% 17 2.49% /T/DK-1571a.html
4 12 0.00% 11 1.61% /T/DK-1933.html
5 8 0.00% 8 1.17% /T/EM005.html
6 10 0.00% 8 1.17% /T/JE-2473.html
7 18 0.00% 8 1.17% /T/JE-2723.html
8 8 0.00% 8 1.17% /T/SD-4005.html
9 7 0.00% 7 1.03% /T/EM014.html
10 10 0.00% 7 1.03% /T/JE-2738.html

ȗˤ 10 / 98 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 167 0.02% 54 28.27% /
2 8 0.00% 4 2.09% /T/SD-4005.html
3 8 0.00% 3 1.57% /T/DK-1573a.html
4 4 0.00% 3 1.57% /T/DK-1686.html
5 12 0.00% 3 1.57% /T/DK-1933.html
6 5 0.00% 3 1.57% /T/JE-2479.html
7 5 0.00% 3 1.57% /T/JE-2743.html
8 4 0.00% 3 1.57% /T/JE-3585-1.html
9 4 0.00% 2 1.05% /T/DK-1431.html
10 5 0.00% 2 1.05% /T/DK-1570e.html

»óÀ§ 30 / 29283 »çÀÌÆ®
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 130217 16.37% 130181 16.55% 92594266 26.32% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.43% 110.15.200.77
2 109771 13.80% 109417 13.91% 20640838 5.87% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.71% 183.111.133.214
3 98647 12.40% 98433 12.51% 19149521 5.44% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.48% 117.52.46.106
4 67475 8.48% 67310 8.56% 12903584 3.67% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 117.52.15.148
5 13966 1.76% 13847 1.76% 8113842 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.78.59.16
6 11161 1.40% 11066 1.41% 6214706 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.243.105.21
7 10101 1.27% 10063 1.28% 5342189 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 113.217.250.146
8 10090 1.27% 10056 1.28% 5269689 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.148
9 10061 1.26% 10037 1.28% 5286085 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.147
10 9915 1.25% 9877 1.26% 5128135 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 113.217.250.149
11 9542 1.20% 9497 1.21% 4949088 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 113.217.250.150
12 8964 1.13% 8942 1.14% 4930910 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.220
13 7462 0.94% 7429 0.94% 3860406 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.145
14 6539 0.82% 6520 0.83% 3518961 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.204
15 6318 0.79% 6308 0.80% 3345084 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.206
16 6122 0.77% 6102 0.78% 3184179 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.210
17 6062 0.76% 5793 0.74% 3285789 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 115.93.103.90
18 5708 0.72% 5697 0.72% 3055612 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.195
19 5482 0.69% 5475 0.70% 2974926 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.215
20 5306 0.67% 5303 0.67% 2897134 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.217
21 5255 0.66% 5249 0.67% 2852133 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.202
22 5169 0.65% 5162 0.66% 2746166 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.194
23 4694 0.59% 4687 0.60% 2526717 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.213
24 4453 0.56% 4445 0.57% 2471031 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.208
25 4316 0.54% 4310 0.55% 2233543 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.198
26 4300 0.54% 4292 0.55% 2329009 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.212
27 4267 0.54% 4265 0.54% 2230287 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.203
28 3983 0.50% 3973 0.51% 2131850 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.207
29 3778 0.47% 3773 0.48% 2158143 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.211
30 3551 0.45% 3548 0.45% 926755 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.247.220.2

»óÀ§ 10 / 29283 »çÀÌÆ® By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 130217 16.37% 130181 16.55% 92594266 26.32% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.43% 110.15.200.77
2 109771 13.80% 109417 13.91% 20640838 5.87% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.71% 183.111.133.214
3 98647 12.40% 98433 12.51% 19149521 5.44% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.48% 117.52.46.106
4 67475 8.48% 67310 8.56% 12903584 3.67% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 117.52.15.148
5 13966 1.76% 13847 1.76% 8113842 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.78.59.16
6 11161 1.40% 11066 1.41% 6214706 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.243.105.21
7 10101 1.27% 10063 1.28% 5342189 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 113.217.250.146
8 10061 1.26% 10037 1.28% 5286085 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.147
9 10090 1.27% 10056 1.28% 5269689 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.217.250.148
10 9915 1.25% 9877 1.26% 5128135 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 113.217.250.149

»óÀ§ 30 / 53957 ·¹ÆÛ·²
# Hits ·¹ÆÛ·²
1 439259 55.21% - (Direct Request)
2 108525 13.64% http://soffice.11st.co.kr/jsp/product/information/sellProductDesc4HtmltoImg.jsp
3 26922 3.38% http://www.styledome.co.kr/product/detail.html
4 9510 1.20% http://m.gsshop.com/prd/prd.gs
5 6316 0.79% http://item.gmarket.co.kr/Item/ItemDetail
6 6125 0.77% http://mitem.gmarket.co.kr/ItemDetail/Index
7 5474 0.69% http://mitem.auction.co.kr/ItemDescription
8 5223 0.66% http://item2.gmarket.co.kr/Item/detailview/ItemDetail1.aspx
9 4594 0.58% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
10 4181 0.53% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
11 4028 0.51% http://m.shop.interpark.com/product/content_iframe.html
12 3675 0.46% http://domeggook.com/5311938
13 2755 0.35% http://www.nhmarket.kr/goods/content_mobile.asp
14 2594 0.33% http://mitem.auction.co.kr/vip
15 2554 0.32% http://mitem.gmarket.co.kr/Item
16 2096 0.26% http://m.lotte.com/product/webview/product_detail_info.do
17 1579 0.20% http://www.ownerclan.com/V2/product/view.php
18 1371 0.17% http://shopping.interpark.com/product/productDtl.euc
19 991 0.12% http://www.gsshop.com/mi15/prd/prdImgDesc.gs
20 911 0.11% http://m.halfclub.com/Shop/DetailProductZoom.aspx
21 885 0.11% http://domeggook.com/5118453
22 878 0.11% http://styledome.co.kr/product/detail.html
23 787 0.10% http://www.lotte.com/goods/viewGoodsDetail.lotte
24 773 0.10% http://m.lotteimall.com/goods/getProductDescAjax.lotte
25 749 0.09% http://itempage3.auction.co.kr/DetailMobilePreview/ExplainViewForMobilePreView.aspx
26 658 0.08% http://m.ogage.co.kr/Shop/Detail.aspx
27 647 0.08% http://mitem.auction.co.kr/Vip
28 642 0.08% http://m.papasuper.co.kr/goods/goods_view.php
29 605 0.08% http://www.playauto.co.kr/_omp2/FCKeditor/editor/fckeditor.html
30 598 0.08% http://domeggook.com/6032884

»óÀ§ 15 / 3846 ¿¡ÀÌÀüÆ®
# Hits ¿¡ÀÌÀüÆ®
1 130217 16.37% Java/1.7.0_111
2 113097 14.21% Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/2.1.1 Safari/538.1
3 97049 12.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.
4 57171 7.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/534.34
5 26013 3.27% Mozilla/5.0 (X11; N; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/534.34
6 25341 3.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.21 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/537.21
7 19504 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 13982 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.37 Safari/537.36
9 13024 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 11707 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 5373 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1207.1 Safari/537.1
12 4401 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
13 3977 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 3551 0.45% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_121)
15 3137 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Location for September 2018

ȗˤ 30 / 44 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 401371 50.45% 395507 50.28% 197328663 56.08% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
2 324762 40.82% 322841 41.04% 116726665 33.18% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 51815 6.51% 51633 6.56% 28145204 8.00% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
4 15889 2.00% 15567 1.98% 8801610 2.50% 0 0.00% 0 0.00% United States
5 470 0.06% 460 0.06% 190430 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Japan
6 229 0.03% 215 0.03% 112455 0.03% 0 0.00% 0 0.00% China
7 228 0.03% 222 0.03% 135552 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
8 156 0.02% 54 0.01% 22084 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
9 124 0.02% 114 0.01% 42347 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
10 116 0.01% 107 0.01% 53720 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Canada
11 104 0.01% 96 0.01% 72803 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
12 64 0.01% 62 0.01% 42838 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australia
13 57 0.01% 57 0.01% 35067 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
14 28 0.00% 24 0.00% 11511 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
15 27 0.00% 27 0.00% 17589 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
16 26 0.00% 22 0.00% 6840 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
17 25 0.00% 25 0.00% 17259 0.00% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand (Aotearoa)
18 23 0.00% 18 0.00% 8858 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
19 14 0.00% 14 0.00% 15185 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
20 12 0.00% 12 0.00% 6326 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
21 11 0.00% 11 0.00% 7353 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Macau
22 10 0.00% 8 0.00% 6130 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
23 9 0.00% 9 0.00% 1016 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
24 7 0.00% 5 0.00% 1713 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
25 7 0.00% 7 0.00% 2562 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sri Lanka
26 6 0.00% 6 0.00% 6909 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Austria
27 5 0.00% 5 0.00% 2426 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
28 4 0.00% 4 0.00% 4344 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
29 4 0.00% 4 0.00% 3700 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
30 4 0.00% 4 0.00% 4193 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.01