»ç¿ë·® Åë°è: gbstyle.interhosting.kr

Åë°è ±â°£: October 2018
ÃÖÁ¾ °»½ÅÀÏ 09- 1월-2019 11:38 KST

[ÀϺ° Åë°è] [½Ã°£´ëº° Åë°è] [URL] [Entry] [Exit] [»çÀÌÆ®] [·¹ÆÛ·²] [Search] [¿¡ÀÌÀüÆ®] [Locations]

¿ùº° Åë°è October 2018
ÃÑ È÷Æ®¼ö 941039
ÃÑ ÆÄÀϼö 915441
Àüü Pages 1290
Àüü Visits 887
Total kB Files 477632898
Total kB In 0
Total kB Out 0
ÃÑ °³º° »çÀÌÆ® 57617
ÃÑ °³º° URL 4847
ÃÑ °³º° ·¹ÆÛ·² 69935
ÃÑ °³º° ¿¡ÀÌÀüÆ® 5195
. Æò±Õ Max
Hits per Hour 1264 5999
Hits per Day 30356 45054
Files per Day 29530 43477
Pages per Day 41 136
Visits per Day 28 40
kB Files per Day 15407513 20491934
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
ÀÀ´ä Äڵ庰 È÷Æ®¼ö
Code 200 - OK 915441
Code 206 - Partial Content 1009
Code 304 - Not Modified 18701
Code 404 - Not Found 5888

Daily usage for October 2018

ÀϺ° Åë°è October 2018
ÀÏ Hits Files Pages Visits »çÀÌÆ® kB F kB In kB Out
1 22040 2.34% 21556 2.35% 32 2.48% 27 3.04% 2021 3.51% 10042481 2.10% 0 0.00% 0 0.00%
2 27050 2.87% 26461 2.89% 37 2.87% 31 3.49% 1950 3.38% 11136270 2.33% 0 0.00% 0 0.00%
3 32338 3.44% 31965 3.49% 28 2.17% 23 2.59% 1912 3.32% 16246581 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
4 30683 3.26% 30067 3.28% 67 5.19% 40 4.51% 1815 3.15% 14600656 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
5 27274 2.90% 26680 2.91% 33 2.56% 20 2.25% 1758 3.05% 13850455 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
6 19745 2.10% 19262 2.10% 35 2.71% 23 2.59% 1726 3.00% 9973126 2.09% 0 0.00% 0 0.00%
7 21372 2.27% 21032 2.30% 26 2.02% 25 2.82% 1752 3.04% 11327794 2.37% 0 0.00% 0 0.00%
8 32027 3.40% 31330 3.42% 55 4.26% 40 4.51% 2008 3.49% 15577288 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
9 30476 3.24% 29693 3.24% 52 4.03% 35 3.95% 2116 3.67% 15867920 3.32% 0 0.00% 0 0.00%
10 27096 2.88% 26454 2.89% 49 3.80% 40 4.51% 2262 3.93% 15144323 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
11 33243 3.53% 32471 3.55% 33 2.56% 24 2.71% 2499 4.34% 16887336 3.54% 0 0.00% 0 0.00%
12 32546 3.46% 31985 3.49% 51 3.95% 26 2.93% 2248 3.90% 16513677 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
13 16776 1.78% 16521 1.80% 34 2.64% 26 2.93% 2045 3.55% 9467998 1.98% 0 0.00% 0 0.00%
14 25333 2.69% 24818 2.71% 34 2.64% 25 2.82% 2155 3.74% 14230940 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
15 34830 3.70% 34082 3.72% 43 3.33% 34 3.83% 2456 4.26% 15979058 3.35% 0 0.00% 0 0.00%
16 35532 3.78% 33942 3.71% 29 2.25% 25 2.82% 2533 4.40% 18750609 3.93% 0 0.00% 0 0.00%
17 45054 4.79% 43477 4.75% 40 3.10% 33 3.72% 2574 4.47% 20491934 4.29% 0 0.00% 0 0.00%
18 21967 2.33% 20334 2.22% 31 2.40% 23 2.59% 2368 4.11% 11222473 2.35% 0 0.00% 0 0.00%
19 39575 4.21% 38029 4.15% 43 3.33% 29 3.27% 2160 3.75% 18357652 3.84% 0 0.00% 0 0.00%
20 30500 3.24% 29869 3.26% 25 1.94% 19 2.14% 1858 3.22% 15832254 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
21 30104 3.20% 28641 3.13% 20 1.55% 18 2.03% 2927 5.08% 16891303 3.54% 0 0.00% 0 0.00%
22 34479 3.66% 33478 3.66% 36 2.79% 25 2.82% 2513 4.36% 18035895 3.78% 0 0.00% 0 0.00%
23 33993 3.61% 32997 3.60% 28 2.17% 23 2.59% 2395 4.16% 18693669 3.91% 0 0.00% 0 0.00%
24 29807 3.17% 29127 3.18% 31 2.40% 26 2.93% 2245 3.90% 15591596 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
25 33486 3.56% 32680 3.57% 35 2.71% 25 2.82% 2059 3.57% 16225162 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
26 30269 3.22% 29576 3.23% 29 2.25% 26 2.93% 2054 3.56% 14916461 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
27 27413 2.91% 27090 2.96% 45 3.49% 26 2.93% 1823 3.16% 14052530 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
28 33984 3.61% 33182 3.62% 136 10.54% 33 3.72% 2231 3.87% 16916588 3.54% 0 0.00% 0 0.00%
29 28208 3.00% 27130 2.96% 62 4.81% 39 4.40% 2694 4.68% 15663320 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
30 35416 3.76% 34311 3.75% 49 3.80% 39 4.40% 2896 5.03% 18788138 3.93% 0 0.00% 0 0.00%
31 38423 4.08% 37201 4.06% 42 3.26% 39 4.40% 2736 4.75% 20357412 4.26% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2018

½Ã°£´ëº° Åë°è October 2018
½Ã°£ Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü
0 1209 37488 3.98% 1181 36623 4.00% 1 54 4.19% 557130 17271037 3.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 949 29419 3.13% 932 28903 3.16% 1 37 2.87% 408698 12669627 2.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 621 19265 2.05% 612 18991 2.07% 1 48 3.72% 256380 7947774 1.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 342 10602 1.13% 337 10471 1.14% 0 30 2.33% 177859 5513631 1.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 370 11486 1.22% 363 11283 1.23% 1 60 4.65% 171590 5319278 1.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2138 66283 7.04% 2133 66136 7.22% 0 26 2.02% 1573618 48782166 10.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1872 58041 6.17% 1866 57865 6.32% 0 30 2.33% 1327674 41157889 8.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1764 54710 5.81% 1751 54302 5.93% 1 58 4.50% 1079542 33465812 7.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1437 44562 4.74% 1412 43790 4.78% 1 32 2.48% 702176 21767468 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1030 31956 3.40% 993 30788 3.36% 1 45 3.49% 482221 14948851 3.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1166 36146 3.84% 1110 34427 3.76% 5 159 12.33% 580206 17986371 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1332 41308 4.39% 1264 39212 4.28% 1 46 3.57% 602810 18687124 3.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1578 48925 5.20% 1528 47372 5.17% 1 48 3.72% 779807 24174016 5.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1255 38921 4.14% 1204 37347 4.08% 1 57 4.42% 601494 18646308 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1452 45019 4.78% 1394 43232 4.72% 1 55 4.26% 659889 20456568 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1506 46701 4.96% 1423 44115 4.82% 2 75 5.81% 656080 20338476 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1202 37276 3.96% 1150 35680 3.90% 1 38 2.95% 582164 18047069 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1341 41582 4.42% 1283 39787 4.35% 1 50 3.88% 598383 18549886 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1216 37700 4.01% 1179 36579 4.00% 1 47 3.64% 563147 17457548 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1164 36113 3.84% 1129 35008 3.82% 1 53 4.11% 516078 15998411 3.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1426 44233 4.70% 1393 43191 4.72% 2 66 5.12% 611794 18965629 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1251 38804 4.12% 1216 37718 4.12% 1 43 3.33% 629189 19504847 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1521 47178 5.01% 1484 46033 5.03% 2 66 5.12% 711677 22061996 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1203 37321 3.97% 1180 36588 4.00% 2 67 5.19% 577907 17915115 3.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

ȗˤ 30 / 4847 URL
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 240 0.03% 231 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
2 115 0.01% 58514 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
3 32 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1571a.html
4 24 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2929.html
5 22 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1899.html
6 20 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2924-1.html
7 19 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2473.html
8 16 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2194-1.html
9 16 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2896-1.html
10 16 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-4181.html
11 14 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2193-1.html
12 13 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2902-1.html
13 12 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_17.html
14 12 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2474.html
15 12 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2900-1.html
16 12 0.00% 6624 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/lotte.swf
17 11 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1933.html
18 11 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2241-1.html
19 11 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2723.html
20 11 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2730.html
21 11 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-3985.html
22 11 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/SD-4005.html
23 10 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2733.html
24 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2904-1.html
25 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2906-1.html
26 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2907-1.html
27 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_15.html
28 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1652.html
29 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2472.html
30 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2475.html

ȗˤ 10 / 4847 URL By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 115 0.01% 58514 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
2 12 0.00% 6624 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/lotte.swf
3 240 0.03% 231 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
4 32 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1571a.html
5 24 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2929.html
6 22 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1899.html
7 20 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2924-1.html
8 19 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2473.html
9 16 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2896-1.html
10 16 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2194-1.html

ȗˤ 10 / 184 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 240 0.03% 228 28.90% /
2 22 0.00% 16 2.03% /T/DK-1899.html
3 24 0.00% 16 2.03% /T/JE-2929.html
4 14 0.00% 13 1.65% /T/DK-2193-1.html
5 20 0.00% 13 1.65% /T/JE-2924-1.html
6 32 0.00% 12 1.52% /T/DK-1571a.html
7 16 0.00% 12 1.52% /T/DK-2194-1.html
8 16 0.00% 12 1.52% /T/JE-2896-1.html
9 11 0.00% 11 1.39% /T/DK-1933.html
10 19 0.00% 11 1.39% /T/JE-2473.html

ȗˤ 10 / 82 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 240 0.03% 114 39.86% /
2 9 0.00% 6 2.10% /T/DK-1652.html
3 11 0.00% 6 2.10% /T/DK-1933.html
4 9 0.00% 6 2.10% /T/JE-2479.html
5 11 0.00% 6 2.10% /T/SD-4005.html
6 14 0.00% 5 1.75% /T/DK-2193-1.html
7 9 0.00% 5 1.75% /T/JE-2738.html
8 12 0.00% 5 1.75% /T/JE-2900-1.html
9 10 0.00% 5 1.75% /T/JE-2907-1.html
10 24 0.00% 5 1.75% /T/JE-2929.html

»óÀ§ 30 / 57617 »çÀÌÆ®
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 157165 16.70% 157127 17.16% 114571889 23.99% 0 0.00% 0 0.00% 10 1.13% 110.15.200.77
2 144811 15.39% 144076 15.74% 29655841 6.21% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.01% 183.111.133.214
3 59645 6.34% 59297 6.48% 12433158 2.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 117.52.46.106
4 16691 1.77% 16543 1.81% 10376459 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.78.59.16
5 13137 1.40% 13113 1.43% 3617063 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 103.247.220.2
6 11947 1.27% 11843 1.29% 7060694 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.243.105.21
7 11855 1.26% 11808 1.29% 6611188 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 113.217.250.148
8 11854 1.26% 11802 1.29% 6374839 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 113.217.250.147
9 11706 1.24% 11667 1.27% 6590619 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 113.217.250.146
10 11646 1.24% 11605 1.27% 6336258 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 113.217.250.150
11 11240 1.19% 11171 1.22% 6076908 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 113.217.250.149
12 11030 1.17% 10996 1.20% 6551630 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.196
13 10520 1.12% 10462 1.14% 5680520 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 113.217.250.145
14 6967 0.74% 6942 0.76% 4123041 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.213
15 6693 0.71% 6674 0.73% 3967628 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.218
16 6607 0.70% 6589 0.72% 3793170 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.201
17 6209 0.66% 6195 0.68% 3628236 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.215
18 6111 0.65% 6084 0.66% 3569563 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.206
19 5268 0.56% 5256 0.57% 3153604 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.195
20 4982 0.53% 2701 0.30% 1690320 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220.117.42.164
21 4728 0.50% 4715 0.52% 2757882 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.209
22 4718 0.50% 4700 0.51% 2787131 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.221
23 4602 0.49% 4586 0.50% 2767919 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.204
24 4593 0.49% 4575 0.50% 2587443 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.212
25 4578 0.49% 4564 0.50% 2641858 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.216
26 4506 0.48% 4485 0.49% 2299640 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 169.56.93.130
27 4493 0.48% 4488 0.49% 2595841 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.194
28 4377 0.47% 4366 0.48% 2576383 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.208
29 4268 0.45% 4260 0.47% 2544990 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.220
30 4078 0.43% 4075 0.45% 2385716 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 115.93.103.90

»óÀ§ 10 / 57617 »çÀÌÆ® By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 157165 16.70% 157127 17.16% 114571889 23.99% 0 0.00% 0 0.00% 10 1.13% 110.15.200.77
2 144811 15.39% 144076 15.74% 29655841 6.21% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.01% 183.111.133.214
3 59645 6.34% 59297 6.48% 12433158 2.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 117.52.46.106
4 16691 1.77% 16543 1.81% 10376459 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.78.59.16
5 11947 1.27% 11843 1.29% 7060694 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.243.105.21
6 11855 1.26% 11808 1.29% 6611188 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 113.217.250.148
7 11706 1.24% 11667 1.27% 6590619 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 113.217.250.146
8 11030 1.17% 10996 1.20% 6551630 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.196
9 11854 1.26% 11802 1.29% 6374839 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 113.217.250.147
10 11646 1.24% 11605 1.27% 6336258 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 113.217.250.150

»óÀ§ 30 / 69935 ·¹ÆÛ·²
# Hits ·¹ÆÛ·²
1 419096 44.54% - (Direct Request)
2 112060 11.91% http://soffice.11st.co.kr/jsp/product/information/sellProductDesc4HtmltoImg.jsp
3 30580 3.25% http://www.styledome.co.kr/product/detail.html
4 28577 3.04% http://m.gsshop.com/prd/prd.gs
5 19074 2.03% http://item.gmarket.co.kr/Item/ItemDetail
6 13392 1.42% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
7 12402 1.32% http://mitem.gmarket.co.kr/ItemDetail/Index
8 12195 1.30% http://domeggook.com/8202450
9 11084 1.18% http://mitem.auction.co.kr/ItemDescription
10 8511 0.90% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
11 8018 0.85% http://m.shop.interpark.com/product/content_iframe.html
12 7666 0.81% http://item2.gmarket.co.kr/Item/detailview/ItemDetail1.aspx
13 7514 0.80% http://domeggook.com/7465944
14 5627 0.60% http://mitem.auction.co.kr/vip
15 5603 0.60% http://domeggook.com/6032884
16 4108 0.44% http://mitem.gmarket.co.kr/Item
17 3760 0.40% http://domeggook.com/5657884
18 3757 0.40% http://m.lotte.com/product/webview/product_detail_info.do
19 3629 0.39% http://www.gsshop.com/mi15/prd/prdImgDesc.gs
20 3292 0.35% http://shopping.interpark.com/product/productDtl.euc
21 2945 0.31% http://www.nhmarket.kr/goods/content_mobile.asp
22 2440 0.26% http://www.ownerclan.com/V2/product/view.php
23 2297 0.24% http://m.domeggook.com/mobile/item/item_viewDesc.php
24 1508 0.16% http://www.lotte.com/goods/viewGoodsDetail.lotte
25 1496 0.16% http://m.papasuper.co.kr/goods/goods_view.php
26 1445 0.15% http://m.halfclub.com/Shop/DetailProductZoom.aspx
27 1405 0.15% http://styledome.co.kr/product/detail.html
28 1376 0.15% http://mitem.auction.co.kr/Vip
29 1270 0.13% http://www.halfclub.com/Detail/Ifm_PrdContent
30 1239 0.13% http://domeggook.com/5311938

»óÀ§ 15 / 5195 ¿¡ÀÌÀüÆ®
# Hits ¿¡ÀÌÀüÆ®
1 157165 16.70% Java/1.7.0_111
2 131413 13.96% Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/2.1.1 Safari/538.1
3 80819 8.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/534.34
4 71975 7.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.
5 38390 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 31240 3.32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.21 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/537.21
7 28623 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 16699 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.37 Safari/537.36
9 12958 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 12783 1.36% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_121)
11 12273 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
12 11467 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 9850 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
14 7701 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
15 7568 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1207.1 Safari/537.1

Usage by Location for October 2018

ȗˤ 30 / 47 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 595674 63.30% 577183 63.05% 306718017 64.22% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
2 279438 29.69% 274191 29.95% 135264770 28.32% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 43762 4.65% 43544 4.76% 22681390 4.75% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
4 19640 2.09% 19180 2.10% 11480502 2.40% 0 0.00% 0 0.00% United States
5 576 0.06% 570 0.06% 290577 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Japan
6 461 0.05% 442 0.05% 295245 0.06% 0 0.00% 0 0.00% China
7 242 0.03% 235 0.03% 149949 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Canada
8 211 0.02% 209 0.02% 148922 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
9 199 0.02% 199 0.02% 157429 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Australia
10 141 0.01% 140 0.02% 93244 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Israel
11 109 0.01% 55 0.01% 40281 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
12 84 0.01% 84 0.01% 36777 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
13 68 0.01% 68 0.01% 63221 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
14 65 0.01% 32 0.00% 22933 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
15 62 0.01% 30 0.00% 16294 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
16 51 0.01% 51 0.01% 33826 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
17 36 0.00% 36 0.00% 25681 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
18 31 0.00% 31 0.00% 15802 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Macau
19 24 0.00% 19 0.00% 8725 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
20 22 0.00% 12 0.00% 4447 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
21 22 0.00% 21 0.00% 11866 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
22 13 0.00% 13 0.00% 8855 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
23 12 0.00% 11 0.00% 6142 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
24 12 0.00% 12 0.00% 4217 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Morocco
25 12 0.00% 12 0.00% 10364 0.00% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand (Aotearoa)
26 11 0.00% 10 0.00% 6764 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
27 10 0.00% 10 0.00% 2137 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
28 9 0.00% 9 0.00% 1431 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
29 8 0.00% 8 0.00% 4706 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
30 6 0.00% 6 0.00% 4583 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.01