»ç¿ë·® Åë°è: gbstyle.interhosting.kr

Åë°è ±â°£: November 2018
ÃÖÁ¾ °»½ÅÀÏ 09- 1월-2019 11:38 KST

[ÀϺ° Åë°è] [½Ã°£´ëº° Åë°è] [URL] [Entry] [Exit] [»çÀÌÆ®] [·¹ÆÛ·²] [Search] [¿¡ÀÌÀüÆ®] [Locations]

¿ùº° Åë°è November 2018
ÃÑ È÷Æ®¼ö 974868
ÃÑ ÆÄÀϼö 953127
Àüü Pages 1566
Àüü Visits 980
Total kB Files 485545576
Total kB In 0
Total kB Out 0
ÃÑ °³º° »çÀÌÆ® 53686
ÃÑ °³º° URL 5094
ÃÑ °³º° ·¹ÆÛ·² 65484
ÃÑ °³º° ¿¡ÀÌÀüÆ® 4858
. Æò±Õ Max
Hits per Hour 1353 7838
Hits per Day 32495 47681
Files per Day 31770 46736
Pages per Day 52 160
Visits per Day 32 45
kB Files per Day 16184853 25282009
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
ÀÀ´ä Äڵ庰 È÷Æ®¼ö
Code 200 - OK 953127
Code 206 - Partial Content 930
Code 304 - Not Modified 15293
Code 400 - Bad Request 7
Code 404 - Not Found 5511

Daily usage for November 2018

ÀϺ° Åë°è November 2018
ÀÏ Hits Files Pages Visits »çÀÌÆ® kB F kB In kB Out
1 35406 3.63% 34259 3.59% 47 3.00% 35 3.57% 2435 4.54% 19101714 3.93% 0 0.00% 0 0.00%
2 31743 3.26% 30778 3.23% 59 3.77% 31 3.16% 2260 4.21% 17586828 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
3 27029 2.77% 26545 2.79% 45 2.87% 34 3.47% 1915 3.57% 14582476 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 30445 3.12% 29932 3.14% 62 3.96% 44 4.49% 2209 4.11% 16794520 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
5 43944 4.51% 42956 4.51% 58 3.70% 37 3.78% 2587 4.82% 21236201 4.37% 0 0.00% 0 0.00%
6 44939 4.61% 43982 4.61% 50 3.19% 35 3.57% 2298 4.28% 23657349 4.87% 0 0.00% 0 0.00%
7 38760 3.98% 37949 3.98% 42 2.68% 29 2.96% 2290 4.27% 20240136 4.17% 0 0.00% 0 0.00%
8 38801 3.98% 38018 3.99% 64 4.09% 34 3.47% 2220 4.14% 20972248 4.32% 0 0.00% 0 0.00%
9 38848 3.98% 38132 4.00% 35 2.23% 26 2.65% 2009 3.74% 20411895 4.20% 0 0.00% 0 0.00%
10 29441 3.02% 29139 3.06% 22 1.40% 15 1.53% 1842 3.43% 16296269 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
11 26981 2.77% 26615 2.79% 52 3.32% 33 3.37% 2159 4.02% 15421904 3.18% 0 0.00% 0 0.00%
12 40483 4.15% 39653 4.16% 35 2.23% 25 2.55% 2351 4.38% 19809465 4.08% 0 0.00% 0 0.00%
13 47681 4.89% 46736 4.90% 63 4.02% 32 3.27% 2313 4.31% 25282009 5.21% 0 0.00% 0 0.00%
14 33444 3.43% 32717 3.43% 29 1.85% 18 1.84% 2327 4.33% 15996990 3.29% 0 0.00% 0 0.00%
15 34418 3.53% 33445 3.51% 66 4.21% 35 3.57% 1978 3.68% 17758605 3.66% 0 0.00% 0 0.00%
16 30881 3.17% 30196 3.17% 56 3.58% 38 3.88% 1868 3.48% 13756916 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
17 22032 2.26% 21480 2.25% 56 3.58% 39 3.98% 1653 3.08% 9377886 1.93% 0 0.00% 0 0.00%
18 17543 1.80% 17210 1.81% 57 3.64% 36 3.67% 2039 3.80% 8987031 1.85% 0 0.00% 0 0.00%
19 33333 3.42% 32321 3.39% 160 10.22% 43 4.39% 2313 4.31% 15129078 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
20 28650 2.94% 27646 2.90% 58 3.70% 42 4.29% 2267 4.22% 12530450 2.58% 0 0.00% 0 0.00%
21 33865 3.47% 33006 3.46% 67 4.28% 45 4.59% 2226 4.15% 14203425 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
22 42503 4.36% 41833 4.39% 53 3.38% 40 4.08% 2251 4.19% 19958260 4.11% 0 0.00% 0 0.00%
23 28060 2.88% 27432 2.88% 40 2.55% 29 2.96% 2124 3.96% 13714850 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
24 19179 1.97% 18723 1.96% 38 2.43% 29 2.96% 1935 3.60% 9003025 1.85% 0 0.00% 0 0.00%
25 24698 2.53% 24201 2.54% 36 2.30% 27 2.76% 2193 4.08% 12135577 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
26 33816 3.47% 32939 3.46% 51 3.26% 34 3.47% 2382 4.44% 17240123 3.55% 0 0.00% 0 0.00%
27 31309 3.21% 30562 3.21% 56 3.58% 41 4.18% 2213 4.12% 14582985 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 36126 3.71% 35323 3.71% 37 2.36% 28 2.86% 2150 4.00% 18041777 3.72% 0 0.00% 0 0.00%
29 24662 2.53% 23987 2.52% 38 2.43% 24 2.45% 2055 3.83% 10416111 2.15% 0 0.00% 0 0.00%
30 25848 2.65% 25412 2.67% 34 2.17% 24 2.45% 1874 3.49% 11319474 2.33% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2018

½Ã°£´ëº° Åë°è November 2018
½Ã°£ Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü
0 1557 46713 4.79% 1538 46144 4.84% 1 52 3.32% 712357 21370707 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1338 40167 4.12% 1325 39767 4.17% 1 57 3.64% 604440 18133196 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 813 24392 2.50% 804 24121 2.53% 2 63 4.02% 359486 10784589 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 576 17287 1.77% 569 17074 1.79% 1 33 2.11% 267629 8028870 1.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 429 12883 1.32% 424 12726 1.34% 1 39 2.49% 201692 6050771 1.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1228 36850 3.78% 1224 36739 3.85% 1 53 3.38% 905078 27152341 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1478 44350 4.55% 1472 44170 4.63% 1 38 2.43% 1016014 30480409 6.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1486 44606 4.58% 1476 44308 4.65% 1 42 2.68% 883158 26494750 5.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 903 27104 2.78% 892 26768 2.81% 1 43 2.75% 450374 13511221 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1012 30364 3.11% 981 29431 3.09% 1 37 2.36% 477563 14326884 2.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1357 40720 4.18% 1308 39248 4.12% 2 81 5.17% 641899 19256970 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1556 46687 4.79% 1502 45077 4.73% 1 42 2.68% 723421 21702641 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2035 61064 6.26% 1992 59766 6.27% 2 61 3.90% 1049750 31492498 6.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1395 41866 4.29% 1349 40475 4.25% 2 61 3.90% 653755 19612645 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1845 55367 5.68% 1781 53444 5.61% 3 104 6.64% 902474 27074229 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1784 53543 5.49% 1709 51289 5.38% 2 83 5.30% 868811 26064335 5.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1526 45800 4.70% 1472 44167 4.63% 1 52 3.32% 703365 21100953 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1582 47481 4.87% 1540 46204 4.85% 2 72 4.60% 723453 21703597 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1376 41309 4.24% 1344 40328 4.23% 2 66 4.21% 640331 19209917 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1528 45845 4.70% 1502 45080 4.73% 5 169 10.79% 741821 22254623 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1272 38185 3.92% 1237 37136 3.90% 2 78 4.98% 597827 17934813 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1526 45787 4.70% 1488 44652 4.68% 2 76 4.85% 720382 21611464 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1461 43851 4.50% 1434 43022 4.51% 2 83 5.30% 669696 20090892 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1421 42647 4.37% 1399 41991 4.41% 2 81 5.17% 670075 20102261 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

ȗˤ 30 / 5094 URL
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 236 0.02% 229 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
2 100 0.01% 49130 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
3 24 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_17.html
4 23 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_turtle//D_05.html
5 23 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2194-1.html
6 22 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_19.html
7 22 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2193-1.html
8 21 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2929.html
9 19 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1571a.html
10 17 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2930.html
11 16 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_turtle//D_01.html
12 16 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2896-1.html
13 15 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_turtle//D_03.html
14 15 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1899.html
15 15 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2924-1.html
16 15 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2928-1.html
17 14 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_11.html
18 14 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_20.html
19 14 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_turtle//D_09.html
20 14 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2733.html
21 14 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2905-1.html
22 14 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2923-1.html
23 13 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_16.html
24 13 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2241-1.html
25 13 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2470.html
26 13 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2474.html
27 13 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2904-1.html
28 12 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_29.html
29 12 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2723.html
30 11 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_15.html

ȗˤ 10 / 5094 URL By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 100 0.01% 49130 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
2 7 0.00% 3865 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/lotte.swf
3 1 0.00% 681 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/StyleDirector.swf
4 1 0.00% 500 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/directorkim.swf
5 1 0.00% 476 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/M2_034.swf
6 236 0.02% 229 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
7 21 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2929.html
8 23 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2194-1.html
9 22 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2193-1.html
10 19 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1571a.html

ȗˤ 10 / 182 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 236 0.02% 222 24.72% /
2 23 0.00% 19 2.12% /T/DK-2194-1.html
3 23 0.00% 17 1.89% /SD_turtle//D_05.html
4 22 0.00% 17 1.89% /T/DK-2193-1.html
5 24 0.00% 16 1.78% /SD_pants//D_17.html
6 16 0.00% 15 1.67% /SD_turtle//D_01.html
7 22 0.00% 13 1.45% /SD_pants//D_19.html
8 21 0.00% 12 1.34% /T/JE-2929.html
9 17 0.00% 12 1.34% /T/JE-2930.html
10 15 0.00% 11 1.22% /SD_turtle//D_03.html

ȗˤ 10 / 103 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 236 0.02% 110 32.16% /
2 15 0.00% 9 2.63% /T/DK-1899.html
3 13 0.00% 8 2.34% /T/JE-2470.html
4 23 0.00% 7 2.05% /T/DK-2194-1.html
5 11 0.00% 6 1.75% /T/JE-2378.html
6 13 0.00% 6 1.75% /T/JE-2474.html
7 10 0.00% 6 1.75% /T/JE-2902-1.html
8 15 0.00% 6 1.75% /T/JE-2924-1.html
9 22 0.00% 5 1.46% /T/DK-2193-1.html
10 13 0.00% 5 1.46% /T/DK-2241-1.html

»óÀ§ 30 / 53686 »çÀÌÆ®
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 196576 20.16% 195059 20.47% 39831731 8.20% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.82% 183.111.133.214
2 98027 10.06% 97871 10.27% 64804101 13.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.78.59.16
3 94836 9.73% 94809 9.95% 68633821 14.14% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.71% 110.15.200.77
4 16062 1.65% 15920 1.67% 9504631 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.243.105.21
5 12738 1.31% 12679 1.33% 6703550 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.31% 113.217.250.150
6 12571 1.29% 12520 1.31% 6630658 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.31% 113.217.250.145
7 12324 1.26% 12270 1.29% 6613593 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 113.217.250.147
8 12273 1.26% 12207 1.28% 6737115 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.31% 113.217.250.146
9 12168 1.25% 12124 1.27% 6336634 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 113.217.250.149
10 11748 1.21% 11724 1.23% 7079965 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.195
11 11416 1.17% 11370 1.19% 6047579 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 113.217.250.148
12 7178 0.74% 7167 0.75% 4350551 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.222
13 6785 0.70% 6769 0.71% 4065562 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.209
14 6565 0.67% 6549 0.69% 3864842 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.215
15 5897 0.60% 5886 0.62% 3537681 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.221
16 5527 0.57% 5498 0.58% 2891383 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 169.56.88.136
17 5383 0.55% 5375 0.56% 1445908 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.247.220.2
18 5192 0.53% 5177 0.54% 3159705 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.200
19 5135 0.53% 5095 0.53% 1827201 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.43.195.150
20 5048 0.52% 5036 0.53% 3080855 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.216
21 4529 0.46% 4518 0.47% 2720222 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.213
22 4481 0.46% 4460 0.47% 2277647 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 169.56.88.131
23 4463 0.46% 4446 0.47% 2686380 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.197
24 4430 0.45% 4403 0.46% 2306606 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 169.56.88.133
25 4379 0.45% 4367 0.46% 2782962 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.210
26 4290 0.44% 4276 0.45% 2515289 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.220
27 4172 0.43% 4163 0.44% 2564026 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.196
28 4111 0.42% 4096 0.43% 2211481 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 169.56.88.138
29 3898 0.40% 3877 0.41% 2144726 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.20% 169.56.88.137
30 3841 0.39% 3836 0.40% 2256845 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.217

»óÀ§ 10 / 53686 »çÀÌÆ® By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 94836 9.73% 94809 9.95% 68633821 14.14% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.71% 110.15.200.77
2 98027 10.06% 97871 10.27% 64804101 13.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.78.59.16
3 196576 20.16% 195059 20.47% 39831731 8.20% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.82% 183.111.133.214
4 16062 1.65% 15920 1.67% 9504631 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.243.105.21
5 11748 1.21% 11724 1.23% 7079965 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.195
6 12273 1.26% 12207 1.28% 6737115 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.31% 113.217.250.146
7 12738 1.31% 12679 1.33% 6703550 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.31% 113.217.250.150
8 12571 1.29% 12520 1.31% 6630658 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.31% 113.217.250.145
9 12324 1.26% 12270 1.29% 6613593 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 113.217.250.147
10 12168 1.25% 12124 1.27% 6336634 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 113.217.250.149

»óÀ§ 30 / 65484 ·¹ÆÛ·²
# Hits ·¹ÆÛ·²
1 430728 44.18% - (Direct Request)
2 142770 14.65% http://soffice.11st.co.kr/jsp/product/information/sellProductDesc4HtmltoImg.jsp
3 30539 3.13% http://www.styledome.co.kr/product/detail.html
4 19702 2.02% http://m.gsshop.com/prd/prd.gs
5 17838 1.83% http://mitem.gmarket.co.kr/ItemDetail/Index
6 16799 1.72% http://item.gmarket.co.kr/Item/ItemDetail
7 16107 1.65% http://item2.gmarket.co.kr/Item/detailview/ItemDetail1.aspx
8 14745 1.51% http://mitem.auction.co.kr/ItemDescription
9 12996 1.33% http://domeggook.com/8202450
10 12111 1.24% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
11 8107 0.83% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
12 6904 0.71% http://m.domeggook.com/mobile/item/item_viewDesc.php
13 5985 0.61% http://mitem.auction.co.kr/vip
14 5949 0.61% http://domeggook.com/7465944
15 5755 0.59% http://mitem.gmarket.co.kr/Item
16 5714 0.59% http://m.shop.interpark.com/product/content_iframe.html
17 5060 0.52% http://domeggook.com/6032884
18 3360 0.34% http://m.lotte.com/product/webview/product_detail_info.do
19 2686 0.28% http://domeggook.com/8208939
20 2584 0.27% http://shopping.interpark.com/product/productDtl.euc
21 2518 0.26% http://www.lotte.com/goods/viewGoodsDetail.lotte
22 2238 0.23% http://www.ownerclan.com/V2/product/view.php
23 2178 0.22% http://domeggook.com/5657884
24 2156 0.22% http://www.gsshop.com/mi15/prd/prdImgDesc.gs
25 2079 0.21% http://www.nhmarket.kr/goods/content_mobile.asp
26 1473 0.15% http://m.lotteimall.com/goods/getProductDescAjax.lotte
27 1448 0.15% http://domeggook.com/7591993
28 1374 0.14% http://m.halfclub.com/Shop/DetailProductZoom.aspx
29 1307 0.13% http://www.halfclub.com/Detail/Ifm_PrdContent
30 1103 0.11% http://mitem.auction.co.kr/Vip

»óÀ§ 15 / 4858 ¿¡ÀÌÀüÆ®
# Hits ¿¡ÀÌÀüÆ®
1 118464 12.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/534.34
2 116571 11.96% Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/2.1.1 Safari/538.1
3 94836 9.73% Java/1.7.0_111
4 76834 7.88% Java/1.8.0_152
5 70156 7.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.
6 41298 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 29135 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 24306 2.49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.21 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/537.21
9 18981 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 15605 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1207.1 Safari/537.1
11 12413 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 9576 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
13 7515 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 6554 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
15 6132 0.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-N950N Build/R16NW; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/70.0.3

Usage by Location for November 2018

ȗˤ 30 / 44 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 604592 62.02% 588810 61.78% 269910862 55.59% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
2 195681 20.07% 191544 20.10% 110876424 22.84% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 100891 10.35% 100482 10.54% 65937391 13.58% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 69879 7.17% 69561 7.30% 36812226 7.58% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
5 1351 0.14% 1310 0.14% 667737 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 507 0.05% 507 0.05% 244985 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Japan
7 312 0.03% 305 0.03% 202631 0.04% 0 0.00% 0 0.00% China
8 275 0.03% 271 0.03% 136786 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Canada
9 258 0.03% 255 0.03% 184815 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Australia
10 172 0.02% 171 0.02% 148287 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
11 138 0.01% 71 0.01% 52262 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
12 124 0.01% 123 0.01% 55527 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
13 113 0.01% 113 0.01% 62542 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
14 109 0.01% 108 0.01% 45595 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
15 94 0.01% 69 0.01% 26471 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
16 65 0.01% 65 0.01% 35229 0.01% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand (Aotearoa)
17 62 0.01% 62 0.01% 15856 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
18 52 0.01% 52 0.01% 4103 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
19 29 0.00% 27 0.00% 13768 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
20 26 0.00% 13 0.00% 3407 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mongolia
21 22 0.00% 22 0.00% 24102 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
22 17 0.00% 17 0.00% 12559 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
23 12 0.00% 12 0.00% 2409 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
24 10 0.00% 10 0.00% 15658 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Georgia
25 10 0.00% 10 0.00% 4942 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
26 9 0.00% 9 0.00% 8781 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
27 8 0.00% 8 0.00% 3832 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
28 6 0.00% 6 0.00% 5882 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
29 6 0.00% 6 0.00% 9092 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Macau
30 5 0.00% 5 0.00% 1408 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sri Lanka


Generated by Webalizer Version 2.01