»ç¿ë·® Åë°è: gbstyle.interhosting.kr

Åë°è ±â°£: December 2018
ÃÖÁ¾ °»½ÅÀÏ 09- 1월-2019 11:39 KST

[ÀϺ° Åë°è] [½Ã°£´ëº° Åë°è] [URL] [Entry] [Exit] [»çÀÌÆ®] [·¹ÆÛ·²] [Search] [¿¡ÀÌÀüÆ®] [Locations]

¿ùº° Åë°è December 2018
ÃÑ È÷Æ®¼ö 862533
ÃÑ ÆÄÀϼö 841636
Àüü Pages 2084
Àüü Visits 1052
Total kB Files 408463251
Total kB In 0
Total kB Out 0
ÃÑ °³º° »çÀÌÆ® 49736
ÃÑ °³º° URL 4001
ÃÑ °³º° ·¹ÆÛ·² 77368
ÃÑ °³º° ¿¡ÀÌÀüÆ® 5064
. Æò±Õ Max
Hits per Hour 1159 6375
Hits per Day 27823 41767
Files per Day 27149 37633
Pages per Day 67 392
Visits per Day 33 67
kB Files per Day 13176234 17945622
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
ÀÀ´ä Äڵ庰 È÷Æ®¼ö
Code 200 - OK 841636
Code 206 - Partial Content 1044
Code 304 - Not Modified 15565
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 4287

Daily usage for December 2018

ÀϺ° Åë°è December 2018
ÀÏ Hits Files Pages Visits »çÀÌÆ® kB F kB In kB Out
1 29978 3.48% 29457 3.50% 40 1.92% 19 1.81% 1730 3.48% 14445818 3.54% 0 0.00% 0 0.00%
2 26605 3.08% 26239 3.12% 45 2.16% 28 2.66% 2001 4.02% 11406623 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
3 34811 4.04% 34062 4.05% 35 1.68% 23 2.19% 2429 4.88% 17280921 4.23% 0 0.00% 0 0.00%
4 32332 3.75% 31628 3.76% 38 1.82% 27 2.57% 2432 4.89% 15598705 3.82% 0 0.00% 0 0.00%
5 32894 3.81% 32069 3.81% 24 1.15% 20 1.90% 2977 5.99% 15584942 3.82% 0 0.00% 0 0.00%
6 32496 3.77% 31210 3.71% 240 11.52% 22 2.09% 2254 4.53% 15596662 3.82% 0 0.00% 0 0.00%
7 33992 3.94% 33013 3.92% 66 3.17% 47 4.47% 2285 4.59% 14028504 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
8 23719 2.75% 23393 2.78% 62 2.98% 49 4.66% 2220 4.46% 9767585 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
9 27317 3.17% 26928 3.20% 63 3.02% 41 3.90% 2308 4.64% 13101109 3.21% 0 0.00% 0 0.00%
10 36844 4.27% 35512 4.22% 50 2.40% 40 3.80% 2448 4.92% 16963140 4.15% 0 0.00% 0 0.00%
11 41767 4.84% 37633 4.47% 392 18.81% 67 6.37% 2631 5.29% 17945622 4.39% 0 0.00% 0 0.00%
12 27280 3.16% 26628 3.16% 147 7.05% 37 3.52% 2516 5.06% 12930863 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
13 28644 3.32% 27719 3.29% 44 2.11% 36 3.42% 2313 4.65% 12920392 3.16% 0 0.00% 0 0.00%
14 31814 3.69% 31034 3.69% 54 2.59% 41 3.90% 2011 4.04% 15392797 3.77% 0 0.00% 0 0.00%
15 21018 2.44% 20779 2.47% 66 3.17% 35 3.33% 1742 3.50% 9472530 2.32% 0 0.00% 0 0.00%
16 25784 2.99% 25596 3.04% 74 3.55% 39 3.71% 1951 3.92% 12388915 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
17 32897 3.81% 31902 3.79% 66 3.17% 53 5.04% 1993 4.01% 14217477 3.48% 0 0.00% 0 0.00%
18 27970 3.24% 27450 3.26% 54 2.59% 35 3.33% 1966 3.95% 13370621 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
19 29964 3.47% 29373 3.49% 71 3.41% 45 4.28% 1801 3.62% 14848424 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
20 32664 3.79% 32220 3.83% 27 1.30% 22 2.09% 1671 3.36% 16571479 4.06% 0 0.00% 0 0.00%
21 33817 3.92% 33274 3.95% 35 1.68% 26 2.47% 1429 2.87% 17116300 4.19% 0 0.00% 0 0.00%
22 20713 2.40% 20397 2.42% 36 1.73% 26 2.47% 1167 2.35% 10660868 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
23 17540 2.03% 17244 2.05% 41 1.97% 31 2.95% 1339 2.69% 8002298 1.96% 0 0.00% 0 0.00%
24 28149 3.26% 27673 3.29% 37 1.78% 26 2.47% 1307 2.63% 15057047 3.69% 0 0.00% 0 0.00%
25 14286 1.66% 14089 1.67% 30 1.44% 27 2.57% 1495 3.01% 7335875 1.80% 0 0.00% 0 0.00%
26 31095 3.61% 30726 3.65% 19 0.91% 19 1.81% 1484 2.98% 15143194 3.71% 0 0.00% 0 0.00%
27 24614 2.85% 24209 2.88% 48 2.30% 34 3.23% 1549 3.11% 12292372 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
28 24011 2.78% 23497 2.79% 38 1.82% 29 2.76% 1421 2.86% 10020545 2.45% 0 0.00% 0 0.00%
29 15250 1.77% 15029 1.79% 41 1.97% 34 3.23% 1313 2.64% 7707052 1.89% 0 0.00% 0 0.00%
30 17717 2.05% 17473 2.08% 41 1.97% 32 3.04% 1381 2.78% 8463047 2.07% 0 0.00% 0 0.00%
31 24551 2.85% 24180 2.87% 60 2.88% 43 4.09% 1480 2.98% 12831523 3.14% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2018

½Ã°£´ëº° Åë°è December 2018
½Ã°£ Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü Æò±Õ Àüü
0 1190 36890 4.28% 1161 36017 4.28% 1 56 2.69% 586637 18185761 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 970 30099 3.49% 937 29073 3.45% 1 44 2.11% 422004 13082118 3.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 691 21423 2.48% 680 21093 2.51% 1 37 1.78% 294448 9127880 2.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 590 18302 2.12% 583 18079 2.15% 1 42 2.02% 259548 8045999 1.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 472 14638 1.70% 468 14520 1.73% 0 23 1.10% 209465 6493422 1.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 450 13963 1.62% 447 13858 1.65% 1 51 2.45% 183749 5696215 1.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 512 15877 1.84% 507 15735 1.87% 0 23 1.10% 234464 7268389 1.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 568 17625 2.04% 561 17392 2.07% 0 29 1.39% 241421 7484049 1.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 588 18246 2.12% 575 17835 2.12% 1 50 2.40% 262110 8125419 1.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 847 26280 3.05% 824 25560 3.04% 1 50 2.40% 390294 12099101 2.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1370 42487 4.93% 1325 41082 4.88% 2 88 4.22% 651276 20189554 4.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1647 51079 5.92% 1610 49919 5.93% 3 93 4.46% 811838 25166972 6.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1979 61354 7.11% 1944 60266 7.16% 2 74 3.55% 1025338 31785470 7.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1691 52424 6.08% 1658 51403 6.11% 1 60 2.88% 784961 24333783 5.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1301 40333 4.68% 1267 39303 4.67% 1 61 2.93% 614486 19049052 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1518 47059 5.46% 1471 45625 5.42% 2 76 3.65% 676727 20978551 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1404 43540 5.05% 1369 42453 5.04% 1 57 2.74% 674458 20908190 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1655 51305 5.95% 1568 48638 5.78% 5 164 7.87% 797974 24737196 6.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1303 40402 4.68% 1279 39662 4.71% 10 310 14.88% 631254 19568869 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1377 42687 4.95% 1354 41974 4.99% 3 98 4.70% 652460 20226259 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1372 42540 4.93% 1342 41613 4.94% 3 99 4.75% 654410 20286719 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1463 45366 5.26% 1424 44144 5.25% 9 299 14.35% 709753 22002333 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1326 41108 4.77% 1284 39832 4.73% 3 105 5.04% 612544 18988865 4.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1532 47506 5.51% 1501 46560 5.53% 3 95 4.56% 794616 24633086 6.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

ȗˤ 30 / 4001 URL
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1171 0.14% 966 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
2 73 0.01% 34777 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
3 25 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_17.html
4 19 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_20.html
5 18 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_11.html
6 18 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_29.html
7 18 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1571a.html
8 17 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_16.html
9 17 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2194-1.html
10 16 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_19.html
11 14 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_18.html
12 14 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_23.html
13 13 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_21.html
14 12 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_01.html
15 12 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_12.html
16 12 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_24.html
17 12 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_26.html
18 12 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2193-1.html
19 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_02.html
20 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_27.html
21 10 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1573a.html
22 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1933.html
23 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2902-1.html
24 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2743.html
25 9 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2924-1.html
26 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_04.html
27 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1899.html
28 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2174.html
29 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2378.html
30 8 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/JE-2470.html

ȗˤ 10 / 4001 URL By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 73 0.01% 34777 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /m/Ogage.swf
2 5 0.00% 2760 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/lotte.swf
3 1171 0.14% 966 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.00% 500 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /m/directorkim.swf
5 18 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-1571a.html
6 17 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /T/DK-2194-1.html
7 25 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_17.html
8 19 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_20.html
9 18 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_11.html
10 18 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /SD_pants//D_29.html

ȗˤ 10 / 193 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1171 0.14% 461 45.69% /
2 25 0.00% 14 1.39% /SD_pants//D_17.html
3 18 0.00% 13 1.29% /SD_pants//D_11.html
4 17 0.00% 12 1.19% /T/DK-2194-1.html
5 12 0.00% 11 1.09% /SD_pants//D_01.html
6 12 0.00% 11 1.09% /T/DK-2193-1.html
7 12 0.00% 10 0.99% /SD_pants//D_12.html
8 17 0.00% 9 0.89% /SD_pants//D_16.html
9 10 0.00% 9 0.89% /T/DK-1933.html
10 14 0.00% 8 0.79% /SD_pants//D_18.html

ȗˤ 10 / 80 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1171 0.14% 82 41.21% /
2 7 0.00% 4 2.01% /T/JE-2733.html
3 16 0.00% 3 1.51% /SD_pants//D_19.html
4 10 0.00% 3 1.51% /T/DK-1573a.html
5 4 0.00% 3 1.51% /T/DK-1652.html
6 8 0.00% 3 1.51% /T/JE-2378.html
7 6 0.00% 3 1.51% /T/JE-2473.html
8 5 0.00% 3 1.51% /T/JE-2738.html
9 10 0.00% 3 1.51% /T/JE-2902-1.html
10 5 0.00% 3 1.51% /T/JE-2905-1.html

»óÀ§ 30 / 49736 »çÀÌÆ®
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 200421 23.24% 199329 23.68% 41097171 10.06% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.14% 183.111.133.214
2 120210 13.94% 120162 14.28% 77499445 18.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 52.78.59.16
3 15576 1.81% 15439 1.83% 9309014 2.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.243.105.21
4 14258 1.65% 14225 1.69% 8282524 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.221
5 13408 1.55% 13381 1.59% 7774978 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.222
6 12452 1.44% 12409 1.47% 7169352 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.213
7 11890 1.38% 11883 1.41% 6053604 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.247.220.2
8 11380 1.32% 7064 0.84% 4297035 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.132.226.245
9 11263 1.31% 11234 1.33% 6525159 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.212
10 10814 1.25% 10784 1.28% 6097541 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.218
11 10097 1.17% 10075 1.20% 5843221 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.215
12 9635 1.12% 9345 1.11% 4983787 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 117.52.141.198
13 8359 0.97% 8297 0.99% 4302237 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.29% 113.217.250.150
14 8109 0.94% 8039 0.96% 4302229 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.38% 113.217.250.145
15 8078 0.94% 8043 0.96% 4798958 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.220
16 8048 0.93% 8036 0.95% 4611918 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.207
17 7755 0.90% 7703 0.92% 4272828 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.19% 113.217.250.146
18 7712 0.89% 7658 0.91% 4148699 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.29% 113.217.250.149
19 7534 0.87% 7485 0.89% 4066984 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.19% 113.217.250.147
20 7354 0.85% 7304 0.87% 4012277 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.48% 113.217.250.148
21 6781 0.79% 6762 0.80% 3952019 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.200
22 5794 0.67% 5778 0.69% 3413990 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.198
23 5425 0.63% 5411 0.64% 3253825 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.194
24 5018 0.58% 4968 0.59% 2001156 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.43.195.150
25 4968 0.58% 4944 0.59% 2915731 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.199
26 4861 0.56% 4699 0.56% 2371479 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 117.52.141.194
27 4659 0.54% 4652 0.55% 2717710 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.203
28 4517 0.52% 4510 0.54% 2586921 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.210
29 4311 0.50% 4300 0.51% 2317955 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.29% 169.56.88.141
30 4258 0.49% 4236 0.50% 2432676 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 169.56.88.135

»óÀ§ 10 / 49736 »çÀÌÆ® By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits È£½ºÆ®¸í
1 120210 13.94% 120162 14.28% 77499445 18.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 52.78.59.16
2 200421 23.24% 199329 23.68% 41097171 10.06% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.14% 183.111.133.214
3 15576 1.81% 15439 1.83% 9309014 2.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 211.243.105.21
4 14258 1.65% 14225 1.69% 8282524 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.221
5 13408 1.55% 13381 1.59% 7774978 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.222
6 12452 1.44% 12409 1.47% 7169352 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.213
7 11263 1.31% 11234 1.33% 6525159 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.212
8 10814 1.25% 10784 1.28% 6097541 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.218
9 11890 1.38% 11883 1.41% 6053604 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.247.220.2
10 10097 1.17% 10075 1.20% 5843221 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.209.251.215

»óÀ§ 30 / 77368 ·¹ÆÛ·²
# Hits ·¹ÆÛ·²
1 365186 42.34% - (Direct Request)
2 78537 9.11% http://soffice.11st.co.kr/jsp/product/information/sellProductDesc4HtmltoImg.jsp
3 30279 3.51% http://www.styledome.co.kr/product/detail.html
4 27240 3.16% http://m.domeggook.com/mobile/item/item_viewDesc.php
5 21240 2.46% http://m.gsshop.com/prd/prd.gs
6 16912 1.96% http://mitem.gmarket.co.kr/ItemDetail/Index
7 12242 1.42% http://item.gmarket.co.kr/Item/ItemDetail
8 11930 1.38% http://mitem.auction.co.kr/ItemDescription
9 10564 1.22% http://item2.gmarket.co.kr/Item/detailview/ItemDetail1.aspx
10 9427 1.09% http://domeggook.com/8202450
11 8030 0.93% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
12 7980 0.93% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
13 5939 0.69% http://m.shop.interpark.com/product/content_iframe.html
14 4890 0.57% http://mitem.auction.co.kr/vip
15 4368 0.51% http://domeggook.com/7465944
16 4236 0.49% http://domeggook.com/6032884
17 3712 0.43% http://mitem.gmarket.co.kr/Item
18 2555 0.30% http://m.lotte.com/product/webview/product_detail_info.do
19 2331 0.27% http://www.lotte.com/goods/viewGoodsDetail.lotte
20 2288 0.27% http://domeggook.com/8208939
21 1960 0.23% http://shopping.interpark.com/product/productDtl.euc
22 1953 0.23% http://www.gsshop.com/mi15/prd/prdImgDesc.gs
23 1787 0.21% http://www.ownerclan.com/V2/product/view.php
24 1427 0.17% http://domeggook.com/5657884
25 1300 0.15% http://domeggook.com/6969035
26 1291 0.15% http://m.lotteimall.com/goods/getProductDescAjax.lotte
27 1261 0.15% http://m.halfclub.com/Shop/DetailProductZoom.aspx
28 1157 0.13% http://mitem.auction.co.kr/Vip
29 1102 0.13% http://www.lotteimall.com/goods/viewGoodsDetail.lotte
30 935 0.11% http://styledome.co.kr/product/detail.html

»óÀ§ 15 / 5064 ¿¡ÀÌÀüÆ®
# Hits ¿¡ÀÌÀüÆ®
1 150885 17.49% Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/2.1.1 Safari/538.1
2 101820 11.80% Java/1.8.0_152
3 70464 8.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.
4 54555 6.32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.21 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/537.21
5 34546 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 23982 2.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Snapshot.py Safari/534.34
7 19241 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 18912 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 15382 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 11503 1.33% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_121)
11 10109 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1207.1 Safari/537.1
12 7955 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 7802 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)
14 5796 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
15 5140 0.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0

Usage by Location for December 2018

ȗˤ 30 / 45 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 459908 53.32% 444259 52.79% 173681567 42.52% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
2 239692 27.79% 236358 28.08% 133779929 32.75% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 126084 14.62% 125665 14.93% 80109020 19.61% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 32204 3.73% 32069 3.81% 18202460 4.46% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
5 1649 0.19% 1630 0.19% 867575 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 993 0.12% 989 0.12% 647887 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Japan
7 447 0.05% 434 0.05% 312971 0.08% 0 0.00% 0 0.00% China
8 246 0.03% 134 0.02% 105086 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
9 199 0.02% 112 0.01% 58173 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
10 177 0.02% 174 0.02% 119354 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
11 156 0.02% 156 0.02% 104703 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Canada
12 142 0.02% 141 0.02% 93343 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Australia
13 109 0.01% 42 0.00% 29317 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
14 77 0.01% 77 0.01% 72407 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
15 51 0.01% 51 0.01% 31548 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
16 51 0.01% 51 0.01% 30089 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
17 46 0.01% 44 0.01% 14476 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
18 43 0.00% 43 0.01% 29671 0.01% 0 0.00% 0 0.00% India
19 35 0.00% 35 0.00% 19382 0.00% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand (Aotearoa)
20 34 0.00% 33 0.00% 25312 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
21 26 0.00% 19 0.00% 14528 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
22 22 0.00% 22 0.00% 2172 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Laos
23 17 0.00% 17 0.00% 17665 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
24 16 0.00% 16 0.00% 10442 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
25 16 0.00% 16 0.00% 12020 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
26 13 0.00% 13 0.00% 9593 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Austria
27 11 0.00% 11 0.00% 9141 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Macau
28 11 0.00% 11 0.00% 3875 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan
29 10 0.00% 10 0.00% 9225 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bolivia
30 9 0.00% 9 0.00% 9067 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania


Generated by Webalizer Version 2.01